16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Neteja bugaderies

Detergent líquid

51056

COLON GEL PROFESSIONAL

Bidó 9KG - U. Venda bidó

51051

COLON GEL PROFESSIONAL

Pack estalvi

Ampolla 4,9KG C/2 - U. Venda caixa

51197

COLON VANISH GEL

Duo. 36 Dosis

Ampolla 4,5KG C/2 - U. Venda caixa

51246

ELENA

Gel Marsella. 90 Dosis

Bidó 4,95L C/3 - U. Venda bidó

51194

ELENA GEL Pack estalvi

Ampolla 4,9KG C/2 - U. Venda caixa

55848

ECOXop ROBA

Detergent neutre enzimàtic envasat en

monodosis hidrosolubles per al rentat de tota

mena de roba en una sola fase. Incorpora

detergent i suavitzant

Monodosi 25ML C/40 - U. Venda caixa

51201

KLISOL L

Detergent líquid alcalí concentrat

amb gran poder desgreixant

Bidó 20L - U. Venda bidó

51242

KLISOL ECO

Detergent líquid neutre multienzimàtic per

a processos de rentat de roba a baixes temperatures

Bidó 20L - U. Venda bidó

51233

BIWASH

Detergent enzimàtic per al rentat de roba a

baixes temperatures

Bidó 20L - U. Venda bidó

51244

HUMEX

Additiu neutre per a la humectació i pre-rentat de

tot tipus de teixits i fibres tèxtils. Especial per a

taques de greix i sang

Bidó 10L - U. Venda bidó

51217

EMULSEX

Additiu líquid neutre amb propietats

emulsionants i desgreixadors. Producte de baixa

escuma especialment indicat per a brutícies greixos

de tot tipus. Altament eficaç sobre greixos d’oli mineral

Bidó 20L - U. Venda bidó

Lliurament: 12 dies laborables

Lliurament: 7 dies laborables

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!