16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NORDIC SWAN ECOLABEL

ANTI-BACTERIAL

L’empremta de carboni (Co2) és la totalitat de gasos d’efecte hivernacle emesos per efecte directe com a conseqüència

de l’elaboració d’un producte i comptabilitza el grau de contaminació del producte en qüestió. (ISO 14067).

Mitjançant el càlcul de la petjada de carboni coneixerem quantes emissions de gasos efecte hivernacle emet un producte

a l’atmosfera com a conseqüència de la seva fabricació i activitat. Aquests resultats venen donats en quilos o tones de Co2

equivalent, de manera que puguin ser comparables entre diferents productes.

A través dels nostres proveïdors com LC Paper o Proquimia, us presentem alguns dels seus productes que, gràcies a les

diferents utilitzacions d’energies alternatives a l’electricitat (entre d’altres coses), generen ZERO emissions de carboni, i

d’aquesta manera contribueixen a un món molt més sostenible.

Troba’ls en el nostre catàleg!

Els nostres proveïdors fan un altre pas més en el seu compromís amb la sostenibilitat en canviar el material de les

garrafes de 1, 4, 10 i 25 litres per altres de la mateixa capacitat, però molt més respectuoses amb el medi ambient,

fabricades amb més del 95% de plàstic PE reciclat i 100% reciclable, fomentant així l’economia circular.

Calculadora de carboni

Però saps què? les persones també generem petjada de carboni.

Calcula la teva petjada de carboni.

Descobreix quina és la marca que deixes al planeta amb les teves accions quotidianes.

Què significa EU-Ecolabel?

El sistema d’etiqueta ecològica de la UE forma part de la política de producció i consums sostenibles de la Comunitat

Europea, l’objectiu del qual és reduir l’impacte negatiu de la producció i el consum sobre el medi ambient, la salut, el clima

i els recursos naturals.

En el nostre catàleg, hem marcat tots aquells productes que tenen aquest certificat atorgat per la Unió Europea.

Troba’ls en el nostre catàleg!

La Nordic Swan crea solucions sostenibles basades en una avaluació del cicle de vida i un objectiu general per reduir

l’impacte ambiental de la producció i el consum de béns.

Els requisits estrictes de totes les fases del cicle de vida d’un producte i l’enduriment continu d’aquests requisits per crear

un desenvolupament sostenible és la base de l’etiqueta ecològica Nordic Swan, la qual cosa la distingeix

d’altres etiquetes.

TREATED*

Elimina fins al 99,99% dels virus i bacteris (Testat en laboratoris externs amb P. aeruginosa, S. aureus i Coronavirus bobí,

sobre una superfície llisa només amb aigua).

Conté un additiu de plata (Ag) amb efecte antibacterià. Aquestes nanopartícules de plata impedeixen el creixement i la

proliferació de bactèries i les elimina per contacte directe.

Termini de lliurament:

7 dies laborables*

Termini de lliurament:

12 dies laborables*

La unitat de venda dels productes d’encàrrec és per caixa sencera.

NO ES PERMETEN DEVOLUCIONS

Per a qualsevol dubte de producte, pots consultar amb el teu especialista d’higiene assignat a la teva zona.

* Segons el dia de servei que tingui assignat el client, el producte pot arribar més tard.

El paper utilitzat per a aquesta publicació garanteix el respecte mutu

mediambiental i la sostenibilitat dels boscos.

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!