16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Gama concentrada GENERAL: CONPACK, ECOCONPACK i ECOXOP

Gama concentrada superfícies

55833 Bossa 1,5L C/2 - U. Venda bossa

55865 Bag in box 10L - U. Venda bag in box

ECOConpak MULTIUSOS

Multiús ecològic concentrat amb efecte

antiestàtic. Presentació en envàs sostenible

52751

Ampolla + polvoritzador ECOConpak MULTIUSOS

Ampolla 650ML C/6 - U. Venda caixa

52640

ECOXOP MULTIUSOS

Detergent multiusos concentrat en format

càpsula hidrosoluble amb efecte antiestàtic

Monodosi 10ML C/12 - U. Venda caixa

52754

Ampolla + polvoritzador ECOXOP MULTIUSOS

Ampolla 650ML C/6 - U. Venda caixa

55821 Bossa 1,5L C/2 - U. Venda bossa

55872 Bag in box 10L - U. Venda bag in box

ECOConpack TERRES. Fregaterres ecològic

lleugerament alcalí per a la neteja de tot tipus

de terres. Presentació en envàs sostenible

52772

Ampolla + polvoritzador + tap ECOConpak TERRES

Ampolla 1L C/4 - U. Venda caixa

52917

ECOXOP GREEN

Fregaterres ecològic neutre en format de càpsula

hidrosoluble per a la neteja manual o mitjançant

fregadora automàtica

Monodosi 4ML C/24 - U. Venda caixa

52717

Conpack PLUS

Fregaterres alcalí altament concentrat per

la neteja de tot tipus de terres deixant un

perdurable perfum a l’ambient

Bag in box 10L - U. Venda bag in box

52897

Xop PLUS

Fregaterres alcalí en format càpsules

hidrosolubles, dissenyat per no deixar vels

i eliminar tot tipus de brutícies. Apte per a

fregadores automàtiques

Monodosi 8ML C/100 - U. Venda caixa

50216 Bossa 1,5L C/2 - U. Venda bossa

50207 Bag in box 10L - U. Venda bag in box

Conpack BAC. Detergent desinfectant

i desodoritzant per a la neteja de tot

tipus de superfícies del bany amb un

agradable olor persistent. Producte virucida

52746

Ampolla + polvoritzador Conpak BAC. Ampolla 650ML C/6 - U. Venda caixa

52638

Xop BAC. Detergent i desinfectant, en format

monodosi hidrosoluble per a la neteja i

desinfecció de tot tipus de superfícies i terres.

Producte virucida

Monodosi 10ML C/12 - U. Venda caixa

52814

Ampolla + polvoritzador Xop BAC. Ampolla 650ML C/6 - U. Venda caixa

24

Lliurament: 7 dies laborables

Lliurament: 12 dies laborables

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!