16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Neteja i desinfecció de Cuines

Desgreixants

52506

ECONET

Desgreixant

universal

zones fredes

Ampolla 75CL C/6

U. Venda caixa

52507

ECONET

Desgreixant universal

zones fredes

Bidó 5L C/2 - U. Venda bidó

52374

KH-7

Desgreixant llevataques

Bidó 5L C/2 - U. Venda bidó

55842

SUPERVIX. Desgreixant molt

alcalí per a l’eliminació de

greixos en zones fredes

Ampolla 1L C/12 - U. Venda ampolla

50183

SUPERVIX. Desgreixant molt

alcalí per a l’eliminació de

greixos en zones fredes

Bidó 20L - U. Venda bidó

52541

ECONET

Desgreixant enèrgic zones

calentes

Bidó 5L C/2 - U. Venda bidó

50076

CLEAN-PLAC

Desgreixant enèrgic

zones calentes

Ampolla 1L C/12 - U. Venda ampolla

52464

CLEAN-PLAC

Desgreixant enèrgic zones

calentes

Bidó 4L C/3 - U. Venda bidó

52030

ALCASOL SQ-200

Desgreixant enèrgic zones

calentes

Ampolla 1L C/12 - U. Venda ampolla

50247

PROFRY

Desgreixant enèrgic en pols, d’alt rendiment

per neteges per inmersió i desembussador per

desobstruir canonades i desguassos

Cubell 12KG - U. Venda cubell

Desgreixant + desinfectant

52738

ASEPVIX

Desgreixant i desinfectant zones

fredes amb registre HA

Bidó 4L C/3 - U. Venda bidó

14

Lliurament: 7 dies laborables

Lliurament: 12 dies laborables

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!