16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Neteja bugaderies

Especialitats

51224

ST1 Llevataques de tintes,

pintures greixoses i olis

d’origen mineral de la roba

Ampolla 1L C/2 - U. Venda caixa

51225

ST2 Llevataques de sang, ou,

salses, greixos i tot tipus de

proteïnes de la roba

Ampolla 1L C/2 - U. Venda caixa

51226

ST3 Llevataques per a restes

de colorants, com el cafè,

te o tomàquet de la roba

Ampolla 1L C/2 - U. Venda caixa

51227

ST4 Llevataques per a restes

procedents d’òxids metàl·lics

de la roba

Ampolla 1L C/2 - U. Venda caixa

52046

Aigua destil·lada

Bidó 5L C/3 - U. Venda bidó

52713

THOR Desgreixant

neutre multiús

que elimina,

neteja i desengreixa

tot tipus de taques de

greixos de la roba

Ampolla 1L C/12 - U. Venda caixa

51229

NOXID

Recuperador enèrgic

contra les taques de ferro.

Elimina la incrustació inorgànica

acumulada sobre els teixits

Bidó 10KG - U. Venda bidó

52648

DIOXIN

Detergent àcid

en pols per netejar taques d’òxid

en superfícies metàl·liques.

Ideal per eliminar òxid en

coberteria

Bidó 12KG - U. Venda bidó

51208

PRELAX

Pasta desgreixant neutre de gran

poder humectant i desgreixant.

Alt rendiment sobre taques de

greix i sang

Bidó 12KG - U. Venda bidó

51205

4x4

Recuperador

enèrgic a base d’hidrosulfit

sòdic que elimina el sagnat i

torna la blancor original als

teixits groguencs

Sac 12KG - U. Venda sac

51235

BACTESAN

Additiu neutralitzant per al darrer esbandit

en el rentat de roba.

Elimina l’alcalinitat residual higienitzant els teixits tractats

Bidó 20L - U. Venda bidó

50219

AUTOBRONCEX Additiu desgreixant

especialment formulat per a l’eliminació

de taques de bronzejadors o protectors solars a les

fases de rentat i pre-rentat de tot tipus de teixits

Bidó 20L - U. Venda bidó

51243

FERRO L Additiu segrestant de metalls

pesants en processos de rentat de roba.

Es pot utilitzar a qualsevol temperatura a les

fases de blanqueig i/o rentat.

Especialment indicat per a aigües amb alt contingut de ferro

Bidó 20L - U. Venda bidó

Lliurament: 12 dies laborables

Lliurament: 7 dies laborables

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!