16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SERHS

Distribució

1 2 3 4 5 6

QUALITAT

Sensibles amb el medi

ambient.

servei

Professionalitat i

compromís.

atenció al

client

Pendents de les teves

necessitats.

NOVES

TECNOLOGIES

Web responsive ·

Fast DELIVERY.

solucions

professionals

Assessoria

personalitzada.

CONFIANÇA

Més de 45 anys

d’experiència i

innovació ens avalen.

al

teu

servei

comandes online www.serhsdistribucio.com

T’oferim flexibilitat i comoditat

Disponibilitat 24/7

Fàcil i intuïtiva

Web responsive

Visualitza i descarrega fitxes tècniques

Usuari màster

Compra ràpida

Diari digital de facturació

Històric de compres anteriors

Preferits

Creació de llistes per departaments

Importació de comandes

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!