16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

A SERHS Distribució ens avalen més de 45 anys d’experiència i innovació com a grans experts en

l’assessorament de professionals del sector Horeca a Catalunya amb les cinc línies de negoci que

oferim:

- Begudes

- Alimentació seca

- Serhs Coffee

- Serhs Fred

- Serhs Higiene

A SERHS Higiene som conscients per la preocupació dels nostres clients per la sostenibilitat, i que,

cada vegada s’està convertint en un aspecte fonamental i prioritari pel consumidor final fent-se necessari

l’estudi continu de productes molt més eficients en base a:

- La reducció de les emissions de Co2

- Productes amb certificació EU-Ecolabel

- L’eliminació i reducció de l’ús del plàstic

- El control de consums de productes químics

- La reducció de consum de l’aigua

- El menor impacte mediambiental.

Per això, SERHS Higiene s’ha convertit en soci-col·laborador de molts clients com Hotels, Restauració

social, Càterings, Residències, etc.. actuant com un únic proveïdor per a totes les seves necessitats

en higiene, desinfecció i sostenibilitat.

A continuació, li presentem el nostre catàleg, on hem volgut detallar tots aquells productes que fan

possible aquestes demandes, amb més de 50 productes amb certificat EU-Ecolabel, entre productes

químics de cuina, rentavaixelles, bugaderia, tovallons, estovalles, higiènics i amenities... O la incorporació

de productes amb el certificat ISO 14065 amb l’empremta de Carboni Neutre Co2.

A més a més, Serhs Higiene posa a la seva disposició un equip humà especialitzat que garanteix la

correcta engegada i funcionament dels processos d’higiene, a més de les següents funcions:

- Assessoria legal.

- APPC (Pla d’higiene) per a totes les zones.

- Detecció d’anomalies.

- Solucions pràctiques.

- Estandardització de processos.

- Propostes de millora: inversió en equips, tractaments de l’aigua, nous sistemes, investigació, etc

- Transferència de tecnologia i informació.

- Nous materials.

- Processos innovadors.

- Sinergies de col·laboració.

Els convidem a que descobreixin els nostres productes

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!