16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Neteja bugaderies

51220

TETRAKLIN

Base tensioactiva concentrada per a pre-rentat i rentat

de tot tipus de fibres tèxtils. Per a aigües toves

Bidó 20L - U. Venda bidó

51213

TETRAMAX

Base alcalina concentrada per a pre-rentat i rentat.

S’ha d’utilitzar en combinació amb una base alcalina

de la gamma TETRA. Per a aigües toves

Bidó 20L - U. Venda bidó

51214

TETRASOL

Base alcalina per a pre-rentat i rentat amb alt poder

desgreixant i segrestant. Per a aigües mitges-dures

Bidó 20L - U. Venda bidó

51216

TETRAFAC

Base tensioactiva i segrestant concentrada

per a pre-rentat i rentat. S’ha d’utilitzar en

combinació amb una base alcalina de la gamma TETRA.

Per a aigües dures

Bidó 20L - U. Venda bidó

51221

TETRASURF

Base tensioactiva concentrada per a pre-rentat

i rentat de tot tipus de fibres tèxtils. Per a aigües dures

Bidó 20L - U. Venda bidó

Detergent en pols

51055

COLON

Pols Blancor

impecable

Professional

Sac 166 Dosis - U. Venda sac

51156

KALIA

Pols Llevataques Professional

Caixa 5,95KG - U. Venda caixa

51232

HERTA

Detergent en pols multiusos per a la

neteja manual de tèxtils molt bruts

Sac 15KG - U. Venda sac

28

Lliurament: 7 dies laborables

Lliurament: 12 dies laborables

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!