16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Neteja bugaderies

51228

ECOTROPIC

Detergent en pols atomitzat, concentrat i

perfumat. Conté oxigen actiu, blanquejants,

segrestants i enzims. Elevat rendiment a totes

les temperatures. Per a fins 40 ºHf de duresa

Sac 15KG - U. Venda sac

51222

ULTRA 2000 SUPREM

Detergent atomitzat amb blanquejant incorporat,

apte per a pre-rentat i rentat

Sac 25KG - U. Venda sac

51211

VIT 90

Detergent alcalí en pols de ràpida dissolució

per a pre-rentat i rentat de la roba. Ideal per

a sistemes automàtics de predisolució

Sac 25KG - U. Venda sac

Sistema ECOTROPIC

El sistema Ecotropic s’ha desenvolupat sobre la base d’un únic producte sòlid de

rentat i blanqueig en una sola fase, que es complementa amb una gamma d’auxiliars

per a necessitats específiques de rentat i dosificat de forma automàtica.

Ecotropic és un detergent sòlid enzimàtic que conté oxigen actiu, blanquejants,

segrestants i enzims d’elevada concentració i perfum d’alta persistència, per al

prerentat i rentat de roba, d’excel·lent eficàcia fins i tot a temperatures baixes i

en aigües molt dures.

Blanquejant i desinfectants

52432

ADEPT Lleixiu rentadora

Ampolla 2L C/6 - U. Venda ampolla

51245

KALIA Llevataques OXI Líquid

Bidó 5L C/3 - U. Venda bidó

51199

TETRACLOR Blanquejant líquid en base a

clor actiu estabilitzat per a la seva aplicació

al tractament de tèxtil

Bidó 20L - U. Venda bidó

51202

ASEP 50 ECO Blanquejant líquid a base d’àcid

peracètic estabilitzat d’alt poder oxidant,

especialment estudiat per a bugaderia industrial

Bidó 20L - U. Venda bidó

51219

GENOXOL Additiu coadjuvant oxidant amb efecte

blanquejant, en base peròxid d’hidrogen estabilitzat. Per

utilitzar com a additiu a solucions de detergents alcalins

Bidó 20L - U. Venda bidó

Lliurament: 12 dies laborables

Lliurament: 7 dies laborables

29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!