16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Gama

concentrada

cuines:

CONPACK,

ECOCONPACK

i MONODOSIS

-

ECOCONPACK By PROQUIMIA

La nova generació ECOCONPACK representa una evolució del concepte bag in

box, oferint un innovador sistema de màxima versatilitat i seguretat. L’exclusiu

nou disseny de la bossa en combinació amb un suport totalment adaptat permet

l’aplicació del producte sense necessitat del packaging exterior, eliminant així la

presència del cartró.

ECODISSENY

Proquimia aposta per aconseguir que els seus productes compleixin els requisits

de l’etiqueta Ecològica Europea ECOLABEL que garanteix:

· Impacte mediambiental reduït.

· Mateixa eficàcia que la dels productes convencionals.

· Menor ús de susbstàncies químiques perilloses.

· Minimització dels residus d’envasament.

· Reducció de riscos per a la salut.

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!