16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

paper

54664

Bobina film

industrial 45x300m.

7,2 micres.

Wrapmaster Albal

Caixa de 3 un - U. Venda unitat

54866

Paper forn

45x50m. 39 gr.

Wrapmaster Albal

Caixa de 3 un - U. Venda caixa

TAPA HERMÈTICA

DE SILICONA

Per a recipients Gastronorm.

55767

Dispensador doble per a paper

alumini, film o paper forn de

45cm. Wrapmaster Albal

Caixa de 1 un - U. Venda caixa

54665

Dispensador per a paper

alumini, film o paper forn de

30cm. Wrapmaster Albal

Caixa de 1 un - U. Venda caixa

54666

Dispensador per a paper

alumini, film o paper forn de

45cm. Wrapmaster Albal

Caixa de 1 un - U. Venda caixa

Una gamma de tapes reutilitzables

de silicona de grau alimentari

que s’ajusta a la majoria de les

mides internacionals de cubetes

i vaporeres Gastronorm, incloent

les d’acer inoxidable, plàstic,

policarbonat, melamina i ceràmica.

Demana més informació

al teu especialista assignat!

Dispensadors

54312

Dispensador blanc ABS

per a paper secamans

Caixa de 1 un - U. Venda caixa

55710

Dispensador blanc ABS

per a tovalloles de mà

Caixa de 1 un - U. Venda caixa

55706

Dispensador blanc ABS per

a paper higiènic industrial

Caixa de 1 un - U. Venda caixa

54879

Dispensador blanc de terra

per a cel·lulosa industrial

Caixa de 1 un - U. Venda caixa

55761

Dispensador blanc de paret

per a cel·lulosa industrial

Caixa de 1 un - U. Venda caixa

Lliurament: 12 dies laborables

Lliurament: 7 dies laborables

59

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!