16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Gama Concentrada cuines: CONPACK, ECOCONPACK i MONODOSIS

50215 Bossa 1,5L C/2 - U. Venda bossa

50206 Bag in box 10L - U. Venda bag in box

Conpack ASEPVIX

Desgreixant + desinfectant amb

registre Ha superfícies fredes

52753

Ampolla + polvoritzador Conpack ASEPVIX

Ampolla 650ML C/6 - U. Venda caixa

50214 Bossa 1,5L C/2 - U. Venda bossa

50205 Bag in box 10L - U. Venda bag in box

Conpack PLAC desgreixant

Superfícies calentes

52749

Ampolla + polvoritzador Conpack PLAC

Ampolla 650ML C/6 - U. Venda caixa

Punts forts dels sistema BAG IN BOX basats en 4 eixos:

més

CÒMODE

Fàcil de fer servir i dosificar amb cicles

llargs de reposició.

· Es pot utilitzar sense cartró

· Bossa amb nances per penjar al suport

· Visibilitat del nivell del porducte

· Suport redissenyat, més fàcil de fer servir

més

ECOLÒGIC

Disminució del 95% del volum de residu plàstic.

Disminució del 75% dels costos de transport i

emmagatzematge.

· Envàs reciclable

· Cartró certificat amb FSC

· Sistema certificat segons els nous criteris

ECOALBEL

més

ECONÒMIC

Producte concentrat, altament eficaç amb el

control del cost aplicatiu.

· Optimització i màxim aprofictament del

producte

· Ampliem gamma de producte: ESTAVIA MÉS

més

SEGUR

Fàcil connexió, sense contacte amb el

producte.

· Codi de colors millorat a les etiquetes i

al producte.

· Eliminació del cartró en espais humits.

18

Lliurament: 7 dies laborables

Lliurament: 12 dies laborables

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!