Views
8 months ago

Sony CCD-TR412E - CCD-TR412E Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony CCD-TR412E - CCD-TR412E Consignes d’utilisation Néerlandais

Recherche d’un passage

Recherche d’un passage d’après la date d’enregistrement Pour balayer toutes les dates (1) Réglez l’interrupteur POWER sur PLAYER. (2) Appuyez deux fois sur DATE de la télécommande. (3) Appuyez sur 0 ou ). Le balayage commence. Opzoeken van de eerste opname van een bepaalde dag Doornemen van het begin van alle opnamedagen (1) Zet de POWER schakelaar in de “PLAYER” stand. (2) Druk tweemaal op de DATE zoektoets van de afstandsbediening. (3) Druk op de 0 of ) snelspoeltoets. De data-doorloopfunctie begint de band te doorzoeken. 1 POWER CAMERA OFF PLAYER 2 DATE DATE SEARCH DATE SCAN 3 REW FF 64 Pour arrêter la recherche ou le balayage Appuyez sur une des touches de transport de bande suivantes: DATE , (, p, 0 ou ). Pour voir les images pendant la recherche ou le balayage Appuyez sur ( puis sur 0 ou ). Si vous effectuez la recherche ou le balayage pendant la lecture Quand le camescope recherche la date, vous pouvez voir les images défiler vers l’avant ou l’arrière, mais elles sont un peu parasitées. Si vous avez effacé ou réinscrit l’index Le point où la date a changé peut être décalé d’environ 10 secondes. Remarques sur la recherche par date ou balayage •Si l’enregistrement effectué en une journée est inférieur à 2 minutes, le camescope ne pourra vraisemblablement pas le localiser. •La recherche par date et le balayage des dates ne fonctionnent pas avec les camescopes qui n’inscrivent pas les codes de données. Stoppen met doorzoeken van de band Druk op de DATE toets of op een van de bandlooptoetsen: ( weergavetoets, p stoptoets, 0 of ) snelspoeltoets. Bekijken van de beelden tijdens het zoeken of doornemen van de band Druk eerst op de ( weergavetoets, voordat u op de 0 of ) snelspoeltoets drukt. Bij gebruik van de datum-zoekfunktie of datadoorloopfunktie tijdens weergave Terwijl de camcorder naar de datum-overgang zoekt, zullen de beelden versneld worden weergegeven. Enige storing in het beeld is hierbij overmijdelijk. Als u een indexsignaal hebt aangebracht of gewist Dan kan het punt waarbij de datum verspringt op de band ongeveer 10 seconden zijn verschoven. Betreffende de datum-zoekfunctie en de datadoorloopfunctie •Als de opname op een bepaalde dag niet langer heeft geduurd dan twee minuten, zullen de zoekfuncties die dag niet altijd kunnen vinden. •De datum-zoekfunctie en de datadoorloopfunctie zullen niet werken voor een videocassette die is opgenomen met een camcorder zonder Data Code functie.

Retour à un point mémorisé d’un enregistrement Terugkeren naar een eerder vastgelegd punt – CCD-TR845E seulement Avec la télécommande vous pouvez facilement revenir à un point mémorisé après la lecture. Utilisez le compteur de bande. Si le code temporel RC apparaît, réglez COUNTER sur NORMAL dans le menu pour afficher le compteur de bande. Il est conseillé de raccorder le camescope à un téléviseur ou magnétoscope pour regarder l’image sur l’écran de télévision. Si les indicateurs du viseur n’apparaissent pas sur l’écran de télévision pendant le visionnage, appuyez sur DISPLAY de la télécommande. (1) Pendant la lecture, appuyez sur COUNTER RESET au point que vous voulez localiser par la suite. Le compteur indique “0:00:00”. (2) Appuyez sur p quand vous voulez arrêter la lecture. (3) Appuyez sur ZERO MEM de la télécommande. L’indicateur “ZERO MEM” clignote. (4) Appuyez sur 0 pour rembobiner ou sur ) pour avancer la bande jusqu’au point zéro du compteur. La bande s’arrête automatiquement quand le compteur atteint approximativement zéro. – alleen de CCD-TR845E Met behulp van de afstandsbediening kunt u na de weergave gemakkelijk terugkeren naar een bepaald punt op de band. Hiervoor gebruikt u de bandteller. Als de RC tijdcode wordt aangegeven, zet u eerst de COUNTER instelling in het keuzemenu op “NORMAL” om over te schakelen naar de bandteller. Voor deze zoekfuncties is het aanbevolen de camcorder aan te sluiten op uw TV-toestel of videorecorder, zodat de beelden op het TVscherm kunt zien. Als de aanduidingen in de zoeker tijdens de bediening niet op het TVscherm verschijnen, drukt u dan op de DISPLAY toets van de afstandsbediening. (1) Druk tijdens het afspelen op de COUNTER RESET toets wanneer u van plan bent later naar het betreffende punt op de band terug te keren. De bandteller in het uitleesvenster komt dan op “0:00:00” te staan. (2) Druk op de p stoptoets als u wilt stoppen met opnemen. (3) Druk op de ZERO MEM toets van de afstandsbediening. De “ZERO MEM” aanduiding gaat knipperen. (4) Druk op de 0 terugspoeltoets om de band terug te spoelen of op de ) toets om de band door te spoelen naar het teller-nulpunt. De band zal dan bij het snelspoelen automatisch stoppen wanneer de teller ongeveer op nul komt te staan. COUNTER 0:00:00 ZERO MEM 1 RESET 3 Opérations avancées/Uitgebreide bedieningsfuncties 2 STOP 4 0:12:34 ZERO MEM REW FF Remarques sur le compteur de bande •Quelque chose doit être enregistré sur la bande pour que le compteur fonctionne. Le compteur ne tourne pas si la bande est vierge. •Il peut y avoir quelques secondes de décalage par rapport au temps réel. Opmerkingen betreffende de bandteller •De bandteller zal niet functioneren als er geen opnamen op de cassette staan. Voor een onbespeelde cassette werkt de bandteller niet. •Tussen de tellerstand en het exacte nulpunt op de band kan een afwijking van enkele seconden optreden. 65