Views
9 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

CENTER CENTER SPEAKER

CENTER CENTER SPEAKER SPEAKER SUBWOOFER SUBWOOFER FRONT R FRONT R COMPONENT VIDEO OUT Y PB / CB PR / CR LAN(100) FRONT L COMPONENT VIDEO OUT Y PB / CB PR / CR FRONT L SPEAKER LAN(100) SPEAKER SUR R SUR R SUR L SUR L VIDEO OUT HDMI OUT VIDEO OUT HDMI OUT DMPORT DC5V 700mA MAX DMPORT DC5V 700mA MAX SAT/CABLE DIGITAL IN COAXIAL SAT/CABLE DIGITAL IN COAXIAL TV DIGITAL IN OPTICAL TV DIGITAL IN OPTICAL DC5V DC5V EZW-T100 EXT 500mA MAX EZW-T100 EXT 500mA MAX L R L R TV AUDIO IN TV AUDIO IN AUDIO AUDIO IN AUDIO AUDIO IN L R L R ANTENNA COAXIAL 75 FM A. CAL MIC ECM-AC2 ANTENNA COAXIAL 75 FM A. CAL MIC ECM-AC2 2 Umetnite bežični predajnik. Stražnja strana uređaja Savjet &&Pri promjeni S-AIR konfiguracije Sony preporučuje izvođenje funkcije [Auto Calibration]. Za detalje, pogledajte "Automatsko kalibriranje odgovarajućih parametara" (str. 69). EZW-T100 Prijenos zvuka između sustava i S-AIR pomoćne jedinice (ID postavke) Za surround pojačalo Za S-AIR prijemnik 3 Napomene &&Umetnite bežični predajnik tako da je logotip S-AIR okrenut prema gore. &&Umetnite bežični predajnik tako da su poravnate oznake . &&U utor EZW-T100 nemojte umetati ništa drugo osim bežičnog predajnika. Obavezno koristite iste vijke za učvršćivanje bežičnog predajnika. Stražnja strana uređaja EZW-T100 Napomena &&Za učvršćivanje bežičnog predajnika nemojte koristiti druge vijke. Umetanje bežičnog primopredajnika u S-AIR pomoćnu jedinicu Pojedinosti o umetanju bežičnog primopredajnika u S-AIR pomoćnu jedinicu poput surround pojačala ili S-AIR prijemnika potražite u uputama za uporabu S-AIR pomoćne jedinice. Jednostavnim usklađivanjem ID-a uređaja i S-AIR pomoćne jedinice možete uspostaviti prijenos zvuka. Za podešavanje ID-a uređaja 1 Pritisnite / na uređaju. Sustav se uključuje. 2 Pritisnite SYSTEM MENU. 3 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "S-AIR MENU", zatim pritisnite ili . 4 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "S-AIR ID", zatim pritisnite ili . Napomena &&Kad bežični predajnik nije umetnut u uređaj, ne može se odabrati "S-AIR ID". 5 Pritisnite / za odabir željenog ID-a. Možete odabrati bilo koji ID (A, B ili C). 6 Pritisnite . Podešavanje je dovršeno. 7 8 Pritisnite SYSTEM MENU. Isključi se izbornik sustava. Podesite isti ID na pomoćnoj S-AIR jedinici. Prijenos zvuka se uspostavlja na sljedeći način (primjer): 60

S-AIR glavna jedinica (ovaj uređaj) ID A Slušanje zvuka sa sustava u drugoj prostoriji Za S-AIR prijemnik ID A S-AIR pomoćna jedinica Podešavanje ID-a surround pojačala Pogledajte upute za uporabu isporučene uz surround pojačalo. Podešavanje ID-a S-AIR prijemnika Pogledajte upute za uporabu isporučene uz S-AIR prijemnik. Uporaba više S-AIR glavnih jedinica Možete koristiti više S-AIR glavnih jedinica tako da podesite različiti ID za svaku komponentu. S-AIR glavna jedinica (ovaj uređaj) ID A ID A S-AIR pomoćna jedinica Druga S-AIR glavna jedinica ID B Možete slušati zvuk sa sustava uz uporabu S-AIR prijemnika. S-AIR prijemnik se može postaviti u drugoj prostoriji kako biste tamo mogli slušati zvuk sa sustava. Za detalje o S-AIR prijemniku pogledajte upute za uporabu isporučene uz njega. 1 Pritisnite SYSTEM MENU. 2 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "S-AIR MENU", zatim pritisnite ili . 3 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "S-AIR MODE", zatim pritisnite ili . Napomena &&Kad bežični predajnik nije umetnut u uređaj, ne može se odabrati "S-AIR MODE". 4 Pritisnite / za odabir željenog podešenja. &&"PARTY": S-AIR prijemnik odašilje zvuk u skladu s funkcijom podešenom na sustavu. &&"SEPARATE": Možete podesiti željenu funkciju za S-AIR prijemnik dok se funkcije sustava ne mijenjaju. 5 Pritisnite . Podešavanje je dovršeno. 6 Pritisnite SYSTEM MENU. Isključi se izbornik sustava. Vanjski audiouređaj ID A S-AIR pomoćna jedinica ID A S-AIR pomoćna jedinica ID B S-AIR pomoćna jedinica 61