Views
4 months ago

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

Finansinės Ataskaitos

Finansinės Ataskaitos NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA UABTOKSIKA“ Kuro g., Vilnius, įm. kodas 244670310, ataskaitų sudarymo data 2018 m. kovo 15 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D. STRAIPSNIS Apmokėtas įstatinis kapitalas arba pagrindinis kapitalas Akcijų priedai Savos akcijos (-) Perkainojimo rezervas Įstatymo numatyti rezervai Kiti rezervai Ilgalaikio materialiojo turto Finansinio turto Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas Savoms akcijoms įsigyti Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) IŠ VISO: 1. LIKUTIS 2015.12.31 6 539 757 37 507 (755 267) 5 821 997 2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas 0 3. Esminių klaidų taisymo rezultatas 0 4. PERSKAIČIUOTAS LIKUTIS 2015.12.31 6 539 757 0 0 0 0 0 0 37 507 (755 267) 5 821 997 5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) 0 6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas) 0 7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) 0 8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) 0 9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (197 850) (197 850) 10. Dividendai 0 11. Kitos išmokos 0 12. Sudaryti rezervai 0 13. Panaudoti rezervai 0 14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas) 0 15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas) 0 16. Įnašai nuostoliams padengti 0 17. LIKUTIS 2016.12.31 6 539 757 0 0 0 0 0 0 37 507 (953 117) 5 624 147 65 50

Finansinės Ataskaitos UABTOKSIKA“ Kuro g., Vilnius, įm. kodas 244670310, ataskaitų sudarymo data 2018 m. kovo 15 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (tęsinys) UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D. STRAIPSNIS Apmokėtas įstatinis kapitalas arba pagrindinis kapitalas Akcijų priedai Savos akcijos (-) Perkainojimo rezervas Įstatymo numatyti rezervai Kiti rezervai Ilgalaikio materialiojo turto Finansinio turto Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas Savoms akcijoms įsigyti Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) IŠ VISO: 18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) 0 19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas) 0 20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) 0 21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) 0 22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) 55 097 55 097 23. Dividendai 0 24. Kitos išmokos 0 25. Sudaryti rezervai 0 26. Panaudoti rezervai 0 27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas) 0 28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas) 0 29. Įnašai nuostoliams padengti 0 30. LIKUTIS 2017.12.31 6 539 757 0 0 0 0 0 0 37 507 (898 020) 5 679 244 Generalinis direktorius Arūnas Dirvinskas Vyr. buhalterė Valerija Greičiuvienė 51

2011 m. veiklos ataskaita - RAAD
2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka
Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė
Mama ir vaikas-2017 m. vasara
VRAAD 2010 metų veiklos ataskaitos pristatymas - Vilniaus regiono ...
La Roche-Posay ANTHELIOS LT 2017
Pavasaris 2012 - Gitana, UAB
Ruduo-žiema 2012-2013 - Gitana, UAB
Vilniaus universiteto veikla 2006 metais - Vilniaus universitetas
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA - Lietuvos darbo birža
2004 m. Konkurencijos tarybos ataskaita - LR Konkurencijos taryba
Individualios veiklos leidžiami atskaitymai - Tax.lt
Daugiafunkcinis virtuvės kombainas - UAB Krinona - prekių ...
Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas
Vilniaus universiteto veikla 2004 metais - Vilniaus universitetas
Veikla 2007 - Lietuvos darbo birža
Vilniaus universiteto veikla 2007 metais - Vilniaus universitetas
Metinė ataskaita - Nordea Bank Lietuva
ataskaita 2006 - Aplinkos apsaugos agentūra
Socialinės atsakomybės ataskaita 2010, AB LESTO
Aplinkos apsaugos ataskaita 2010 - Aplinkos apsaugos agentūra
„EUROPA 2020“ STEBĖSENOS ATASKAITA
2011 m. bendroji ataskaita - ECHA - Europa
Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis
KT ataskaita 2006 LT su virseliu.indd - LR Konkurencijos taryba
2007 M. VEIKLOS ATASKAITA - Gyventojų registro tarnyba
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Kauno regiono aplinkos ...