Views
8 months ago

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

Finansinės Ataskaitos

Finansinės Ataskaitos Savikainos padidėjimą nulėmė reikšmingas pavojingų atliekų surinkimo ir tvarkymo apimčių išaugimas, 2017 m. gegužės mėn. atliktas smulkintuvo remontas ir peilių keitimas, dėl padidėjusių darbo krūvių darbuotojams mokami darbo užmokesčio priedai . Ataskaitiniu laikotarpiu savikaina išaugo tik 18,3 %, arba 260,5 tūkst. Eurų, lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, kai pardavimo pajamų augimas buvo net 54,1 % arba 1 210 tūkst. eurų didesnės lyginant su 2016 m. 3.16 pastaba. Veiklos sąnaudos (Eur) Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Darbo užmokesčio sąnaudos 381 029 323 924 Vandens, elektros energijos ir eksploatacijos sąnaudos 353 500 212 417 Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija 193 331 192 935 Abejotinų ir beviltiškų skolų sąnaudos 227 960 (2 843) Turto, veiklos ir kt. draudimų sąnaudos 109 738 62 262 Taršos, žemės nuomos ir kt. mokesčių sąnaudos 92 365 37 042 Reklamos ir skelbimų, viešųjų ryšių sąnaudos 37 674 24 227 Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos 36 518 35 226 Apsaugos sąnaudos 35 627 33 175 Taršos monitoringų sąnaudos 29 613 28 016 Kitos sąnaudos 172 845 135 415 Iš viso 1 670 200 1 081 796 2017 m. veiklos sąnaudų padidėjimas palyginti su 2016 m. 54,4 % arba 588,4 tūkst. eurų. Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio padidėjimą sąlygojo dviejų naujų darbuotojų priėmimas ir atlyginimų pakėlimas siekiant išlaikyti patyrusius ir kvalifikuotus darbuotojus Bendrovėje. Padidėję priimamų ir sutvarkomų pavojingų atliekų kiekiai, kamino įkrovos, dūmų valymo sistemos filtrų keitimas 141 tūkst. eurų padidino vandens, elektros energijos ir kitas eksploatacines sąnaudas, palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu. Bendrovė, vadovaudamasi verslo apskaitos standartais ir atsargumo principu sudarydama finansines ataskaitas atliko gautinų skolų analizę ir įvertino gautinas sumas, kurių atgavimas visa suma kelia abejones. Su įmonės teisininkais sudariusi veiksmų planą abejotinų gautinų sumų atgavimui, Bendrovė abejotinomis skolomis pripažino ir nurašė į abejotinų skolų sąnaudas 225,2 tūkst. eurų. Gavusi įrodymų apie gautinų sumų beviltiškumą, ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė pripažino beviltiškomis skolomis ir nurašė į beviltiškų skolų sąnaudas 2,8 tūkst. eurų. 2017 m. taršos mokestis už pavojingų atliekų sąvartyne pašalintas pavojingas atliekas sudarė 81,1 tūkst. eurų, kai 2016 m. tik 26,9 tūkst. eurų. Draudimo sąnaudos padidėjo dėl papildomai apdraustos laboratorinės įrangos, kuri anksčiau nebuvo drausta ir dėl veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo užtikrinimui vietoje banko garantijų gauti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisai. Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos sąnaudos padidėjo dėl teismo priteistos skolos UAB „TEAM Urbanistai“, kuri nutrūkus projekto finansavimui iš ES fondų ir valstybės biudžeto nebuvo sumokėta. 70

Finansinės Ataskaitos 3.17 pastaba. Kitos veiklos rezultatas (Eur) Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai a) KITOS VEIKLOS PAJAMOS 8 745 39 855 Reikšmingų sumų detalizavimas: Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo 0 0 Kita 8 745 39 855 b) KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 0 c) Rezultatas (a-b) 8 745 39 855 3.18 pastaba. Palūkanų ir kitos panašios pajamos ir sąnaudos (Eur) Rodikliai a) KITOS PALŪKANŲ IR PANAŠIOS PAJAMOS Reikšmingų sumų detalizavimas: Baudų ir delspinigių pajamos Palūkanų pajamos Kita Finansiniai metai Praėję finansiniai metai b) PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS (57 706) (79 536) Reikšmingų sumų detalizavimas: Palūkanų sąnaudos (44 106) (58 937) Kita (13 600) (20 599) c) Rezultatas (a-b) (57 706) (79 536) Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas 57,7 tūkst. eurų nuostolio dėl patirtų paskolų ir lizingo palūkanų sąnaudų bei banko paslaugų ir kitų mokesčių. 71

2011 m. veiklos ataskaita - RAAD
2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka
Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė
VRAAD 2010 metų veiklos ataskaitos pristatymas - Vilniaus regiono ...
Pavasaris 2012 - Gitana, UAB
Ruduo-žiema 2012-2013 - Gitana, UAB
Vilniaus universiteto veikla 2006 metais - Vilniaus universitetas
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA - Lietuvos darbo birža
2004 m. Konkurencijos tarybos ataskaita - LR Konkurencijos taryba
Individualios veiklos leidžiami atskaitymai - Tax.lt
Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas
Daugiafunkcinis virtuvės kombainas - UAB Krinona - prekių ...
Veikla 2007 - Lietuvos darbo birža
Vilniaus universiteto veikla 2007 metais - Vilniaus universitetas
Vilniaus universiteto veikla 2004 metais - Vilniaus universitetas
Metinė ataskaita - Nordea Bank Lietuva
ataskaita 2006 - Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos apsaugos ataskaita 2010 - Aplinkos apsaugos agentūra
Socialinės atsakomybės ataskaita 2010, AB LESTO
„EUROPA 2020“ STEBĖSENOS ATASKAITA
2011 m. bendroji ataskaita - ECHA - Europa
Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis
KT ataskaita 2006 LT su virseliu.indd - LR Konkurencijos taryba
2007 M. VEIKLOS ATASKAITA - Gyventojų registro tarnyba
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Kauno regiono aplinkos ...
Kelmės rajono agentūros 2012 m. veiklos ataskaita - RAAD