02.09.2013 Views

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

26 februari t/m 28 mei 2012<br />

Bieling, Bouten, Gestel,<br />

Van Heemskerck, Kelder,<br />

Lucassen, Sluijters, Struycken,<br />

Valk, Wiegman e.v.a.<br />

www.museumflehite.nl<br />

Sponsor: Rabobank Amersfoort e.o.<br />

pagina 14 <strong>kunst</strong>krant maart/april 2012<br />

c e n t r u m<br />

b e e l d e n<br />

d e k u n s t<br />

e m m e n<br />

e x<br />

p o<br />

s i<br />

real life<br />

f.m. hutchison - schilderijen<br />

t i e<br />

03.03<br />

2 0 1 2<br />

t / m<br />

29.04<br />

2 0 1 2<br />

www.cbkemmen.nl<br />

Een Giclée <strong>voor</strong> een nieuwe abonnee!<br />

A b o n n e m e n t KunstKrant<br />

Ja, ik wil op de hoogte blijven van de <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> in Noordoost-Nederland. Ik vind het<br />

gemakkelijk om de Kunst Krant thuis bezorgd te krijgen. Voor €18,- (verzend- en admini stratie -<br />

kosten) krijg ik de eerste 6 nummers thuisgestuurd. Zonder opzegging wordt het abonnement<br />

automatisch verlengd.<br />

naam<br />

adres<br />

postcode<br />

Word nu abonnee van de<br />

KunstKrant en maak kans op<br />

een fraai ingelijste giclée van<br />

Henk Helmantel.<br />

Deze giclée wordt verloot<br />

onder de nieuwe abonnees<br />

die zich in maart en april 2012<br />

aanmelden. In het volgende<br />

nummer wordt de winnaar<br />

bekend gemaakt.<br />

Deze Giclée is beschikbaar<br />

gesteld door Art Revisited.<br />

Voor Giclée Dealers zie:<br />

www.artrevisited.com<br />

<strong>kunst</strong>krant-giclee-2012.indd 1 21-2-12 10:05<br />

woonplaats<br />

Hierbij machtig ik de abonnementenservice van de Kunst Krant om €18,- af te schrijven van<br />

mijn bank-/girorekening<br />

bank-/gironummer<br />

t.n.v.<br />

plaats<br />

datum handtekening<br />

Deze bon invullen en in een voldoende gefrankeerde envelop opsturen naar:<br />

Abonnementenservice KunstKrant — Postbus 7 — 9780 AA Bedum<br />

Of mail naar info@<strong>kunst</strong>krant.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!