02.09.2013 Views

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Boerderij langs de Dokkumer Ee bij Lekkum, ‘Olieverf op doek, 100 x 100 cm<br />

atelier Dirk Beintema<br />

Voorjaarsexpositie<br />

tot en met 28 april 2012<br />

Turfmarkt 8 • 8911 KT Leeuwarden<br />

Open: donderdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.30 uur,<br />

en op afspraak.<br />

mob. 06 292 389 82 • www.dirkbeintema.nl •<br />

email beintube@wxs.nl<br />

SCHERVEN OF BOUWSTENEN?<br />

nieuwe expositi e in Karmelklooster Drachten<br />

met 30 <strong>kunst</strong>enaars + lezingenprogramma<br />

Henk Krist Natasja Bennink Karin Hoogesteger<br />

3 maart t/m 29 april 2012<br />

KARMELKLOOSTER DRACHTEN<br />

vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag 13.00 - 17.00 uur<br />

groepen op afspraak ook door de week<br />

entree: €10,- incl. koffi e/thee<br />

meer info: www.karmelklooster.nl<br />

pagina 8 <strong>kunst</strong>krant maart/april 2012<br />

Galerie/atelier<br />

HENK MULDER<br />

Galerie met steeds het nieuwste, eigen werk<br />

Geopend zaterdag 11.00 tot 17.00 uur en op afspraak<br />

info over schilderlessen en/of schilderweken in Frankrijk:<br />

www.henkmulder.com<br />

oranjestraat 29 • holten<br />

0548-361889 of 06-53837281<br />

Yvan Theys (1936-2005). Zittende vrouw,<br />

olieverf op doek 1985, afm. 130 x 95 cm.<br />

<strong>kunst</strong>handel & Galerie de Vries<br />

Schilderijen: Lucassen, Theys, Freijmuth<br />

nationale- en internationale grafi ek<br />

Tot en met 28 april 2012<br />

Turfmarkt 1 • 8911 KS Leeuwarden<br />

Open: donderdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.30 uur,<br />

en op afspraak.<br />

mob. 06 520 370 04 • www.<strong>kunst</strong>handeldevries.nl •<br />

email info@<strong>kunst</strong>handeldevries.nl<br />

KUNSTEXCURSIES<br />

Vanuit Assen en Groningen<br />

Wuppertal, 17 maart, Der Sturm<br />

Gent, 14 april, Ford Maddox Brown<br />

Laren, 15 april, Meesters aan zee<br />

Hambrug, 21 april, Hodler, Rauch<br />

Düsseldorf, 28 april, El Greco<br />

Neuss, 12 mei, Insel Hombroich<br />

Worpswede, 9 juni<br />

Bonn, 16 juni, Anselm Kiefer<br />

Kassel, 23 juni, Dokumenta 13,<br />

JA, bel 050 5267678 of mail naar<br />

<strong>kunst</strong>our@live.nl <strong>voor</strong> meer informatie.<br />

doen!<br />

<strong>kunst</strong>route<br />

smallingerland.nl<br />

14 - 15 april

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!