02.09.2013 Views

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ze gooit de knuppel in het<br />

hoenderhok met beelden die<br />

voer zijn <strong>voor</strong> psychologen en<br />

die sluimerende discussies<br />

wekken en aanwakkeren.<br />

Strijd<br />

Haar eerste poppen maakte<br />

Netty van Osch in 1994.<br />

Opvallend is dat ze daarin<br />

dilemma’s aan de orde<br />

stelt die aansluiten bij de<br />

tijdgeest en vragen stellen<br />

over onze aard en identiteit.<br />

De popbeelden zijn<br />

vervreemdend, ongrijpbaar<br />

en angstaanjagend. We zien<br />

kinderen die onredelijk zijn<br />

of vals.<br />

De maakster behandelt<br />

verschillende facetten van<br />

het thema ‘strijd’. Het gaat<br />

over conflicten oproepen<br />

en bezweren. Maar wie<br />

conflicten bestrijdt, strijdt<br />

ook. Het nuanceverschil<br />

tussen strijden <strong>voor</strong> de<br />

goede en <strong>voor</strong> de slechte<br />

zaak verdwijnt soms in een<br />

nevel van misverstanden. In<br />

Stedelijk Museum Kampen<br />

wordt een rookgordijn<br />

opgetrokken tussen goede<br />

en slechte bedoelingen. In<br />

het epicentrum van één<br />

van de expositiezalen ligt<br />

een veelbetekenend zwart<br />

hart. In dezelfde ruimte<br />

doet een Teddybeer in<br />

Boeddhahouding (met de<br />

handpalmen in onschuld<br />

naar buiten gekeerd) er alles<br />

aan om er het beste van te<br />

maken door ons aan te sporen<br />

tot bezinning. Maar het is<br />

duidelijk ‘too little too late’.<br />

Het zwarte hart ligt op de loer<br />

en verpest de concentratie en<br />

het aura van de goeroe. De<br />

slapende honden zijn gewekt.<br />

Kinderen én volwassenen<br />

zijn zeurpieten en zeikerds.<br />

Ze zaniken over van alles en nog wat. De vraag is of ze altijd<br />

zelf de schuld zijn van de situatie waarin ze zich bevinden.<br />

Meestal niet! Netty van Osch symboliseert de onmogelijkheid<br />

om het leven te sturen door dobbelstenen op te nemen in één<br />

van haar installaties. In een andere installatie refereert een<br />

enorme stapel gebreide lappenpoppen aan een schedelberg<br />

of massagraf. Op de top van de berg krijsen twee verwende<br />

in het zwart geklede jochies om het hardst om hun gelijk.<br />

Wereldconflicten en oorlogen worden hier teruggebracht tot<br />

de kleinste proporties, maar het effect is er niet minder om.<br />

Ruzie in overvloed is de veelzeggende en dubbelzinnige titel<br />

van deze installatie uit 2007. Het thema is hot. De populaire<br />

tv-serie Silent Witness wijdde er een extra lange aflevering<br />

aan. De effecten van Alphen aan de Rijn en het Noorse Utoya<br />

zijn nog lang niet weggeëbd. Toch is het allemaal niet nieuw.<br />

Regisseur Gus van Sant maakte zijn adembenemende film<br />

Elephant al in 2003 naar aanleiding van de schietpartij in<br />

Columbine High School op dinsdag 20 april 1999.<br />

Duivel<br />

De reden waarom het gegeven ons blijft bezighouden, schuilt<br />

in de herhaling en de onvermijdelijkheid van massamoorden<br />

die door jongeren worden aangericht. Het lukt ons niet om<br />

er greep op te krijgen. En het is schier onmogelijk om een<br />

vinger te krijgen achter de motieven. Gaat het om eenzame,<br />

gefrustreerde nerds die zo langdurig en intens gepest worden<br />

dat wraak onvermijdelijk is? Was het maar zó eenvoudig. Vaak<br />

is de werkelijkheid complexer en gecompliceerder.<br />

Tijdens de zoektocht naar beweegredenen zijn we nu dus<br />

aangekomen bij de slechte moeders en bij de wetenschap dat<br />

het kwaad al vanaf de geboorte in sommige mensen schuilt.<br />

Ook kinderen kunnen bezeten zijn van de duivel, luidt een<br />

<strong>voor</strong>lopige conclusie. Wij zien dat altijd te laat, omdat ook<br />

kleine duivels zich hullen in schaapskleren. Het zijn poppen<br />

van kinderen, lieve schatjes, totdat het tegendeel blijkt.<br />

Netty van Osch is zich bewust van de impact van haar<br />

thematiek. Zij komt tot vergelijkbare vragen als Gus van Sant<br />

en Lynne Ramsay, maar haar fundament is anders. In haar<br />

geval ligt de basis in de <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> zelf. Uitgangspunt<br />

zijn de kinderportretten waarmee we door de eeuwen<br />

heen in slaap zijn gesust. Het zijn portretten van schattige,<br />

engelachtige kinderen die ons zelden bestoken met duivelse<br />

dilemma’s. Tijden zijn veranderd. We weten dat ook in de<br />

belevingswereld van kinderen goed en kwaad, trouw en<br />

ontrouw, geloof en vertrouwen, fantasie en werkelijkheid naast<br />

elkaar <strong>voor</strong>komen. Netty van Osch doet daar geen eenduidige<br />

uitspraken over. Ze confronteert ons niet met onwrikbare<br />

statements, maar neemt ons mee op verkenningstocht door<br />

de woestijn: van het brandende braambos naar recente<br />

oorlogen in het Midden Oosten en de kindsoldaten in Afrika.<br />

Zie en huiver.<br />

■ Woestijndagen, beelden en installaties van Netty van Osch.<br />

T/m 25 maart in Stedelijk Museum Kampen.<br />

Informatie: www.stedelijkmuseumkampen.nl<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 7<br />

column<br />

kleine <strong>kunst</strong>irritaties<br />

Teveel mythologie<br />

Springtime (2011), de nieuwste film van Jeroen Eisinga, biedt<br />

wonderlijke beelden. De <strong>kunst</strong>enaar wordt geleidelijk door een<br />

zwerm bijen overwoekerd. Op het laatst bedekken ze zijn hele<br />

bovenlichaam en gezicht, zodat hij een zoemend standbeeld<br />

wordt. Maar dan doet hij toch één oog open, opdat wij weten<br />

dat hij nog leeft en <strong>voor</strong> ons lijdt.<br />

Lijden doet Eisinga veel en graag. Als hij na jaren sappelen<br />

weer een goed <strong>kunst</strong>werk heeft gemaakt, beklaagt hij zich<br />

in Volkskrant Magazine (24-12-2011) over zijn leven als<br />

veelgeplaagd kind en als arme <strong>kunst</strong>enaar. Vanwege die<br />

biografie is hij een voyeur geworden en is hij in dood en<br />

verderf geïnteresseerd. Een baantje erbij nemen is onmogelijk,<br />

want het <strong>kunst</strong>enaarschap vereist wel zestien uur studeren per<br />

dag! Maar hij is ervan overtuigd dat hij zeer goed werk maakt.<br />

Hebben we hier met een zielenpiet te maken die door zijn<br />

jeugd getekend nu therapeutisch bezig is, of is het werk van<br />

Eisinga, ook onafhankelijk van zijn leven, de moeite waard?<br />

Op de website van het Stedelijk Museum Schiedam wordt hij<br />

door Wilma Sütö gekarakteriseerd als een ‘romanticus in de<br />

hedendaagse <strong>kunst</strong>’ die met Springtime een werk maakte<br />

‘dat zich meteen verbindt met een web van andere beelden<br />

en zinnen die hun plaats hebben verworven in de <strong>kunst</strong>- en<br />

cultuurgeschiedenis’. Dit zijn echter associaties die bij het<br />

kijken naar het werk wijken <strong>voor</strong> ‘de rite zelf, de eenheid<br />

van man en dier’. Uit deze hooggestemde zinnen doemt<br />

inderdaad het romantische genie op, de bezorger van sublieme<br />

ervaringen, maar ook de mythische sjamaan die zich in de<br />

onderwereld waagt om mensen en dieren met elkaar te<br />

verzoenen.<br />

Het lijkt mooi, maar zowel de biografische details als de<br />

projectie van vroegere betekenissen op het werk leveren wel<br />

valse beelden op. Terwijl nu iedereen zijn levensverhaal breed<br />

op de sociale media uitmeet en dagelijks sublieme ervaringen<br />

krijgt <strong>voor</strong>geschoteld door thrillers, wordt de <strong>kunst</strong>enaar hier<br />

als een mythisch wezen, los van zijn eigen tijd, getoond. Is<br />

Eisinga wel zo’n romanticus of staat hij toch dichter bij de<br />

hedendaagse cultuur?<br />

In het interview licht Eisinga het ontstaan van Springtime<br />

toe. Toen Sütö hem een solo-expositie beloofde, dacht hij: ‘Ik<br />

moet iets doen wat gevaar oplevert en zo de aandacht zien te<br />

pakken. Dan maak ik er later wel <strong>kunst</strong> van’. Naast kijken naar<br />

<strong>kunst</strong> willen mensen ook vermaakt worden en griezelen: ‘Zo is<br />

het helaas wel. En dat heb ik ze deze keer dan gegeven.’<br />

Hoe is deze berekenende ‘pleaser’ te rijmen met het<br />

hoogstaande beeld van het genie? Waarschijnlijk hebben<br />

we hier met een <strong>kunst</strong>enaar te maken die put uit zowel zijn<br />

eigen leven en de <strong>kunst</strong>geschiedenis als de hedendaagse<br />

cultuur; allemaal legitieme bronnen die op bijzondere wijze in<br />

<strong>kunst</strong>werken verweven kunnen worden. Hij is geen zielenpiet,<br />

geen genie of sjamaan, maar een hedendaags iemand tussen<br />

naïviteit en berekening in, die wonderlijke werken kan maken,<br />

veel verder reikend dan de alledaagse thrillers. Nu nog iemand<br />

vinden die dit proces zonder een teveel aan mythologie kan<br />

opschrijven, zodat wij een beter beeld krijgen van Eisinga’s<br />

werk en <strong>kunst</strong>enaarschap.<br />

Katalin Herzog<br />

Katalin Herzog heeft een weblog op<br />

http://<strong>kunst</strong>zaken.blogspot.com<br />

kleine <strong>kunst</strong>irritaties

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!