Interior 2_2005.qxd - Oftalmologia.ro

oftalmologia.ro

Interior 2_2005.qxd - Oftalmologia.ro

Cazuistica prezentat` permite încadrarea PF ca

un simptom în cadrul afec\iunilor vitreo-retiniene

congenitale sau câ]tigate.

1. Persisten\a ]i hiperplazia de vitros primitiv

posterior.

Dintre cazurile prezentate, PHVPP a avut procentul

cel mai mare de asociere cu pliurile falciforme,

58,3 % (7 /12 ochii). În acest context, PF pot fi consecin\a

persisten\ei vaselor hialoide, asociate cu elemente

de vitros primitiv, r`mase anormal ata]ate pe

traiectul unui meridian ]i a stratului intern al veziculei

optice. Cu cre]terea embrionului, retina este atras`

spre cavitatea vitreean`, sub forma unui pliu, la vârful

c`ruia persist` resturi de vase hialoide ]i de retin`

displazic`. PF în acest context pot fi o parte component`

a sindromului clinic de PHVPP.

2. Retinocitomul sau retinomul

Retinocitomul sau retinoblastomul benign

reprezint` o nou` form` de manifestare a genei

retinoblastomului, care într-o anumit` etap` a

evolu\iei sale poate regresa prin mecanisme neprecizate:

spontan, apoptoz`, muta\ii genetice reversibile.

Clinic se caracterizeaz` prin prezen\a unei

forma\iuni ovale sau rotunde, alb-opac` sau translucid`,

delimitat` par\ial ]i asociat` cu remanieri pigmentare

sau placarde de corioretinit`.

Studii ample, în care diagnosticul de retinoblastom

a fost definitiv, au constatat unele afec\iuni cu

semne suspecte de retinoblastom sau pseudoretinoblastom,

într-un num`r apreciabil de cazuri.

PHVP a fost semnalat` în procente cuprinse între 21

]i 27 % (6,7), iar PF în procente de 12 % (8).

Prezen\a PF în aceast` asociere ar putea fi consecin\a

unor modific`ri secundare produse de PHVPP.

3. Retinopatia prematurului

Afec\iunea intereseaz` copii n`scu\i înainte de

termen, cu o greutate sub 1250 g ]i care au fost

supu]i oxigenoterapiei. Faza clinic` necicatricial` a

fost împ`r\it` în 5 stadii, care sunt clasificate în

func\ie de localizarea, extinderea ]i gravitatea leziunilor.

În stadiul 3 de evolu\ie, al`turi de bureletul sau

creasta proeminent`, se constat` prolifer`ri fibrovasculare

în plan retinian/vitreean ]i focare de fibroz`

periferic`, cu aspect de pliu falciform, care exercit`

atrac\ii retiniene ]i papilare, ducând în ultimele stadii

la dezlipirea de retin` (9).

4. Astrocitomul

Astrocitomul este o tumor` neuroglial` care

poate exista în sindromul facomatozelor (scleroza

tuberoas` Bourneville, boala Recklinghausen) sau s`

r`mân` sub o form` solitar`.

OFTALMOLOGIA 2 - 2005

Observa\ia clinic` descris` a prezentat o asociere

dintre astrocitomul solitar, retinopatia pigmentar` ]i

pliurile falciforme. Diagnosticul de astrocitom ]i PF a

fost sus\inut pe aspectul oftalmoscopic, iar cel de

retinopatie pigmentar` pe modific`rile specifice constatate

bilateral: pigment osteoblastic, valori patologice

ale adaptabilit`\ii la întuneric ]i ale ERG.

În literatur` sunt consemnate dou` cazuri de

asociere ale astrocitomului cu retinopatia pigmentar`

(10, 11). Patogenia PF în acest context este greu de

explicat. Retinopatia pigmentar` se poate asocia cu

modific`ri fibro-gliale în anumite forme clinice: tulbur`ri

de permeabilitate vascular`, asocieri cu distrofii

vitreo-retiniene, boal` Coats. De asemenea este

consemnat faptul c` celulele neurogliale responsabile

de astrocitom, pot da na]tere la unele reac\ii de

glioz` retinian` (12). Prezen\a modific`rilor gliale

preretiniene, poate fi un punct de plecare în formarea

pliurilor falciforme.

5. Pseudopliurile faciforme

O aten\ie am acordat-o unor aspecte de pliuri falciforme

care nu s e înso\esc de o duplicare complet`

a retinei, sau con\inut vascular. Leziunile au aspectul

unor forma\iuni lineare, fibro-gliale, frecvent preretiniene,

exercitând trac\iuni vasculo-retiniene. Le-am

denumit pseudopliuri falciforme. Din aceast` categorie

am selectat dou` cazuri clinice cu etiologii

diferite: inflamatorie, boala Goldmann-Faure.

a) Afec\iunile inflamatorii. Unele afec\iuni vitreoretiniene

inflamatorii pot fi înso\ite de aspecte similare

pliurilor falciforme (întecuiri vasculare/periflebite).

Una din observa\iile noastre a prezentat

membrane parapapilare, traiect vascular întecuit ]i

remanieri pigmentare în zona limitrof`. Diagnosticul

etiologic a impus o diferen\iere de toxocaroza ocular`,

boala Eales, turbeculoza ]i endoftalmitele.

Datele anamnestice (absen\a leg`turii cu

câinele), cât ]i cele de laborator (testul Elisa), asociate

cu aspectul clinic nerelevant, nu au permis stabilirea

unei etiologii ferme.

b) Boala Goldmann Favre face parte din grupa

distrofiilor vitro-retiniene. Afec\iunea se caracterizeaz`

prin modific`ri vitreene (degenerescen\a

microfibrilar`), retinoschizis ]i asocierea cu distrofia

tapetoretinian` (ERG, EOG ]i adaptibilitatea la

întuneric sever afectate) (13). La unele cazuri, în

formele clinice avansate, se pot constata bride preretiniene

sau condens`ri preretiniene, sugerând aspectul

de pliu falciform. Observa\ia clinic` prezentat`,

prin particularit`\ile clinice existente, se încadreaz` în

tabloul clinic al bolii Goldmann-Faure, având în componen\a

sa ]i "pseudopliuri falciforme".

Trebuie men\ionat faptul c` din cele 12 observa\ii

clinice cu PF, un num`r de 5 cazuri sau asociat cu sin-

57

More magazines by this user
Similar magazines