27.02.2022 Views

Nya Phosphoros I VT22

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

grön flagg<br />

i din dejts studentrum<br />

MAtta<br />

Skön att gå på, okej att ta en tupplur på.<br />

Libyens före detta flagga<br />

En grön flagga.<br />

Alltid en hit. Billigare än riktig bowling och go-kart. Årets digitala<br />

hobby femton år i rad.<br />

WII<br />

Skrivbord<br />

En riktig girlboss.<br />

Webergrill<br />

En riktig grilboss.<br />

Sjalett<br />

Glöm balaclava, det är hett med sjalett! Det finns inget som skriker<br />

Grace Kelly, elegans och gamla pengar mer än en bra sjalett. Matcha<br />

gärna med stora solglasögon och arrogans.<br />

Flerpack tandbostar FÖR nattgästen<br />

Omtänksamt eller slampigt? Förbered ditt svar till<br />

landskapet den 13 februari.<br />

18<br />

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!