27.02.2022 Views

Nya Phosphoros I VT22

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

detta nummer<br />

innehÅller:<br />

kuratorsspalter<br />

idioter<br />

vårens inne- och utelista<br />

ÖG:s hetaste singlar<br />

usla konversationstionstips<br />

g<br />

gröna och röda flaggor<br />

diverse kulturfilurer<br />

budgetdrinkar<br />

ett stoligt quiz<br />

en ”vit” månad<br />

exklusiv intervju med<br />

ÖG:s posterboy<br />

Illustration: Maria Hoppe<br />

amatörmässiga<br />

horoskop<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!