2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

slu.cz

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústavNázev SPMatematikaJméno a p"íjmení Michal Málek Tituly RNDr., Ph.D.Rok narození 1974 typ vzt. Hlavni p. rozsah 40 do kdy 8. 2008Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahP"edná#ky v p"edm%techMatematická anal"za I, II, Algebra I.Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP- magisterské studium: matematická anal"za , FPF SU- doktorské studium: matematická anal"za, MÚ SU- od 2004 odborn" asistent na Matematickém ústavu v Opav!P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let[1] Distributional chaos and spectral decomposition of dynamical systems on the circle, Topology Appl. 135 (2004),215 - 229. ISSN 0166-8641. (podíl 100%)[2] Omega limit sets and distributional chaos on graphs, Topology and its Applications 153 (2006), 2469-2475. ISSN0166-8641. (spoluautor R. Hric, podíl 50%)[3] Distributional chaos in dimension one, Grazer Math. Berichte 351 (2007), 100 - 103. ISSN 1016-7692. (podíl 100%)Zvaná p#edná$ka:- P#edná$ka na seminá#i Centro de Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinamicos, Lisboa, Portugalsko,6. prosinec 2005, Název vystoupení: „Basic sets and distributional chaos in dimension one.“ (podíl 100%)Vystoupení na nejv"znamn!j$ích konferencích:- European Conference on Iteration Theory 2006, ECIT 2006, Gargnano, Itálie, 10.–16. zá#í 2007. Vystoupení snázvem: „Distributional chaos in dimension one.“ (podíl 100%)- „International Conference on Difference Equations and Applications“ Lisabon, Portugalsko, 22. – 28. %ervence 2007.Vystoupení s názvem: „On Variants of Distributional Chaos in One-dimensional Spaces.“ (podíl 100%)P&sobení v zahrani!íObor habilita!ního nebo Matematická anal"za"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%leníSUv%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) 2002 mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího11 0datum 30. ledna 2008

More magazines by this user
Similar magazines