2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

slu.cz

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Stanislav Häuser Tituly Ing. CSc.Rok narození 1953 typ vzt. Jiná* rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu RozsahHÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o. Opava – vzd!lávání a hlavní pracovní úvazek 40 hod /t"dn!mana#erské poradenství, spolumajitel, $editel, jednatel / konzultant - na dobu neur%itouEkonomická fakulta V&B TUO%áste%n" úvazek- na dobu neur%itou8P"edná#ky v p"edm%techStrategické $ízení a prognostikaÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SPInstituce Vysoká 'kola bá(ská v Ostrav!, strojní fakultaDatum oddoTitul, obor1) 1972 -19772) 1979 - 19851) Ing., strojní in#en"r2) CSc., kandidát v!dP"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let1. Häuser S: Bio$ízení pro podnikatelskou praxi, m!sí%ník Moderní $ízení %. 4/20072. Häuser S: Spirála znalostí, m!sí%ník Moderní $ízení %. 4/2006, str. 143. Häuser S: Spirálov" r)st firemních znalostí, Jakost 2006 – Sborník konference, DTO Ostrava4. Häuser S: Potenciál úsp!'nosti = p$edpoklad excelentní v"konnosti, Jakost 2005 - Sborník konference, DTOOstrava, 2005,; ISBN 80-02-01729-3, sekce G -305. Häuser S: Podstata firemní genetiky, m!sí%ník Moderní $ízení 3/2005, Economia, Praha 2005, str. 12-146. Häuser S: *ízen" rozvoj konkuren%nosti, Konference V&B únor 20057. Häuser S, Makarová M: Lidé, jejich potenciál a jeho vyu#ití Post$ehy z projektu PHARE 2000, M* únor 20058. Häuser S, : Principy a zku'enosti aplikace strategického rámce EFQM v $ízení nemocnice, Kongres *ízená kvalitave zdravotnictví a sociální sfé$e, DTO Ova %erven 20049. Häuser S, : Kvalita rozvoje lidí a znalostí v MSP Zku'enosti PHARE 2000, Konference Jakost Q2004, Ostrava,5/200410. Häuser S. – HK Opava, 1. Diskusní klub - hovory o podnikání - Podpora podnikání v Moravskoslezskémkraji v podmínkách EU, Opava, kv!ten 200411. Häuser S. + V&B TU Ova EkF: Pr)vodce $ízením zm!n, trendy managementu, Ostrava 200312. Häuser S, : Kvalita strategického $ízení v MSP a program PHARE 2000, Konference Jakost Q2003, Ostrava,5/200313. Häuser S, Chur" Z - +DB: Zku'enosti ze zavád!ní procesních amébních struktur, KonferenceJakost Q2003, Ostrava, 5/200314. Häuser S: ISO 9000:2000 a firemní kultura – M* 01/200315. Häuser S. + V&B TU Ova EkFProjekt „Rozvoj LZ v pr)myslu, mal"ch a st$edních podnicíchpro dosa#ení akcelerace rozvoje LZv MS kraji“ – zahájení projektu, listopad 2002, odobrn" garant projektHÄUSER- SILMA GRADIENT s.r.o. Opava16. Häuser S: Procesní maticové struktury a vliv na v"konnost firmy (teorie a praxe), konference Jakost 2002 –Q2002, kv!ten 200217. Häuser S.: ISO 9000:2000 a firemní kultura – M* / 200218. Häuser S: Vliv aplikace procesního $ízení na motivaci, konference Motivace 05/2002, Ova19. Häuser S: Pro% procesní $ízení aneb cesta k zásadní zm!n! efektivity firmy, konference Procesní $ízení 2002

More magazines by this user
Similar magazines