Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Innhold VIKTIG MERKNAD .

Innhold VIKTIG MERKNAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Sikkerhets-informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Deler og kontroller TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Koble TV til Internett Sette opp Internett-tilkobling . . . . . . . . . 10 Type 1: Sikret nettverk med Wi-Fi Protected Setup (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 10 Type 2: Sikret nettverk uten Wi-Fi Protected Setup (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 11 Type 3: Usikret nettverk med enhver type trådløs LAN-ruter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Type 4: Oppsett av kablet nettverk. . . . . . . 11 Preparere et kablet nettverk . . . . . . . . . . . . 12 Vise nettverksstatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Hvis du ikke kan koble til Internett . . . . . 12 Personvernvilkår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Navigere gjennom hjemmenyen Internettinnhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Digitalprogramliste . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Digital EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Programmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Bruke TV-en som en fotoramme . . . . . . . . . 15 Lytte til FM-radio (kun Russland og Ukraina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Photo Sharing Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Opptak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Avspilling av foto/musikk/video via USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Hjemmenettverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Tilkobling til et hjemmenettverk . . . . . . . . . 18 Renderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Visningsinnstillinger for mediaservere . . . . 18 Innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Systeminnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Kundestøtte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Se på TV Endre visningsstilen. . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Endre skjermformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Stille inn scenevalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Vise bilder fra tilkoblet utstyr Tilkoblingsdiagram . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Bruke lyd- og videoutstyr. . . . . . . . . . . . 29 Bruke skjermspeiling . . . . . . . . . . . . . . . 29 Montere TV-en på veggen . . . . . . . . . . . 30 Tilleggsinformasjon Feilsøking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Bilde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Kanaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Nettverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2 NO

Introduksjon Takk for at du valgte dette Sony-produktet. Les gjennom denne håndboken før du begynner å bruke TV-en, og ta vare på den for fremtidig referanse. Merk • "x"-en som vises i modellnavnet, korresponderer til et tall som er relatert til design, farge eller TV-system. • Les "Sikkerhets-informasjon" (side 3) før du betjener TV-en. • Bilder og illustrasjoner som brukes i Startveiledning og denne håndboken er kun en referanse og kan avvike fra produktets faktiske utseende. Plassering av identifikasjonsmerket Etiketter for TV-ens modellnummer, produksjonsdato (år/måned) og strømforsyningens nominelle effekt finnes på baksiden av TVen eller på emballasjen. Etiketter for strømadapterens modellnummer og serienummer finnes under strømadapteren. ADVARSEL FOR Å HINDRE SPREDNING AV BRANN SKAL STEARINLYS OG ALLE ANDRE FORMER FOR ÅPEN ILD HOLDES BORTE FRA DETTE PRODUKTET TIL ENHVER TID. VIKTIG MERKNAD Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Henvendelser relatert til produkt samsvar basert på Europeisk Unions lovgivning skal adresseres til autorisert representant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti saker, vennligst referer til adresse som nevnt i separat service eller garanti dokument. Merknad til trådløse signaler Sony Corporation erklærer herved at utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se: http://www.compliance.sony.de/ Sikkerhets-informasjon ADVARSEL Batterier må ikke utsettes for overdreven hete, som solskinn, ild eller lignende. Installasjon/oppsett Installer og bruk TV-apparatet i samsvar med instruksjonene nedenfor for å unngå risiko for brann, elektrisk støt eller annen skade og/eller personskader. Installasjon • TV-en bør installeres i nærheten av en lett tilgjengelig stikkontakt. • Plasser TV-en på en stabil, plan overflate for å unngå at den faller ned og forårsaker personskade eller skade på TV-en. • Installer TV-en slik at TV-ens bordstativ ikke stikker frem fra TVstativet (ikke inkludert). Hvis bordstativet stikker frem fra TVstativet, kan det føre til at TV-en velter, faller ned og dette kan skade personer eller TV-en. • Kun kvalifisert servicepersonell må gjennomføre eventuell installasjon på vegg. • Av sikkerhetsgrunner anbefales det på det sterkeste at du bruker tilleggsutstyr fra Sony, som omfatter: Veggmonteringsbrakett – SU-WL450 • Sørg for at du bruker skruene som følger med veggmonteringsbraketten når du fester monteringskrokene til TV-en. De medfølgende skruene er utformet som vist på illustrasjonen målt fra monteringskrokens overflate. Skruenes diameter og lengde varierer i forhold til veggmonteringsbrakettens modell. Hvis du bruker andre skruer enn de som følger med, kan TVapparatet bli skadet inni eller det kan falle ned osv. 8 - 12 mm Skrue (følger med veggmonteringsbraketten) Monteringskrok Krokens feste bak på TVapparatet 3 NO NO