Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

9 Задайте

9 Задайте “Quick Start Mode” в положение “On” или “Off” p и натиснете ENTER. За подробности относно “Quick Start Mode” (Режим за бързо включване) вижте стр. 55. 10 Изберете “Finish” и натиснете ENTER. Стъпка 8: Настройка на безжичния LAN Мрежовите настройки се различават в зависимост от вида на вашата връзка или безжичния LAN рутер (точка за достъп). Вижте “Стъпка 4: Свързване към интернет” на стр. 26, за да проверите правилните настройки. Настройка на безжичен LAN (Автоматична регистрация (WPS)) Използвайте следната процедура, когато свързвате плейъра към съвместим с Wi-Fi Protected Setup безжичен LAN рутер (точка за достъп) със зададено ниво на сигурност. • Можете да върнете настройките към фабрично зададените им стойности (стр. 62). • Можете отново да стартирате “Easy Setup” (Лесна настройка) от “Easy Setup” (Лесна настройка) в дисплея с настройки “Setup” (Настройки) (стр. 61). Безжичната настройка на безжичния LAN рутер (точка за достъп) може автоматично да се промени, ако използвате функцията за Wi-Fi Protected Setup преди да регулирате настройката безжичния LAN рутер (точка за достъп). В този случай е възможно да се наложи да промените безжичните настройки на вашия компютър спрямо настройката на рутера. За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към безжичния LAN рутер (точка за достъп). 1 Следвайте стъпки 1 и 2 от “Стъпка 4: Свързване към мрежата” на стр. 26. 2 Натиснете HOME. 3 Изберете (Настройки), като използвате . 4 Изберете “Internet Settings” (Интернет настройки) в “Network Settings” (Мрежови настройки) и натиснете ENTER. 5 Изберете “Start” и натиснете ENTER. 6 Изберете “Wireless” и натиснете ENTER. 7 Изберете “Automatic registration (WPS)” и натиснете ENTER. 8 Проверете позицията на WPS бутона на безжичния LAN рутер (точка за достъп) и как да го натиснете. Позицията на WPS бутона и начина на натискане се различават в зависимост от безжичния LAN рутер (точка за достъп). За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към безжичния LAN рутер (точка за достъп). 32

9 Изберете “Start” и натиснете ENTER. 10 Натиснете и задръжте бутона WPS на безжичния LAN рутер (точка за достъп), докато лампичката на LAN рутера (точка за достъп) започне да мига. Натиснете WPS бутона в рамките на 2 минути след стъпка 9. Извежда се съобщението “Access point registration is complete” (“Регистрацията на точката за достъп е приключила”). Пример: Когато безжичният LAN рутер (точка за достъп) притежава WPS бутон • Когато плейърът не разпознава безжичен LAN рутер (точка за достъп), повторете операциите от стъпка 9 след като изчакате известно време. • В някои случаи, в зависимост от нивото на сигурност на безжичния LAN рутер (точка за достъп), е възможно да не можете да използвате функцията Wi-Fi Protected Setup. В този случай следвайте инструкциите, изведени на екрана, и променете настройките на безжичния LAN рутер (точка за достъп). 11 Изберете “Do not use” и натиснете ENTER. Ако вашият интернет доставчик притежава специфични настройки за прокси сървъра, изберете “Use”. За подробности вижте “Network Settings” (Мрежови настройки) на стр. 57. 12 Изберете “Perform”, като използвате , и натиснете ENTER. Диагностицирането на мрежата започва. Резултатите се извеждат след като плейърът приключи с диагностицирането на мрежата. Ако се изведе съобщение за грешка, следвайте инструкциите, изведени на екрана. За повече подробности посетете следния интернет адрес и проверете FAQ съдържанието: http://support.sony-europe.com/ 13 Изберете “Finish” и натиснете ENTER. 14 Проверете настройките и изберете “Finish”, след това натиснете ENTER. Извежда се съобщението “Settings are complete” (“Настройките са завършени”). Ако в резултатите от диагностиката се изведе съобщение за грешка, проверете съобщението. След това отново задайте мрежовите настройки или повторете извършването на мрежовото диагностициране. Настройка на безжичен LAN (Сканиране на точка за достъп) Използвайте следната процедура, когато свързвате плейъра към безжичен LAN рутер (точка за достъп), който е съвместим с Wi-Fi Protected Setup, без зададена настройка на сигурността или без съвместимост с настройка за защита на Wi-Fi. 1 Следвайте стъпки 1 и 2 от “Стъпка 4: Свързване към интернет” на стр. 26. 2 Проверете SSID и ключа за сигурност на екрана с настройки на вашия безжичен LAN рутер (точка за достъп). За информация относно начина на използване на екрана с настройки на безжичния LAN рутер (точка за достъп) посетете следния интернет адрес или се консултирайте с производителя на безжичния LAN рутер (точка за достъп): http://support.sony-europe.com/ - Вид на сигурността: За подробности относно вида сигурност, който можете да използвате с този плейър, вижте “Сигурност на безжичния LAN” на стр. 73. - Ключ за сигурност: Безжичният LAN рутер (точка за достъп) притежава WEP или WPA ключ в зависимост от избрания вид на сигурност. Възможно е WEP или WPA ключът да се изведе като “passphrase” (парола) или “network key” (мрежови ключ), в зависимост от безжичния LAN рутер (точка за достъп). 3 Натиснете HOME. 4 Изберете (Настройки), като използвате . 5 Изберете “Internet Settings” (Интернет настройки) в “Network Settings” (Мрежови настройки) и натиснете ENTER. 6 Изберете “Start” и натиснете ENTER. Връзки и настройки продължава 33