Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Външна памет

Външна памет (място за локално съхранение на данни) Плейърът не разпознава външната памет. Опитайте да извършите следното: Изключете плейъра. (сaмо за USM1GH) Пъхнете външната памет с маркировката по посока на маркировката , отбелязана на слота ЕХТ. Включете плейъра. Проверете дали индикаторът EXT свети в дисплея на предния панел. Допълнителното съдържание или другите данни, които са записани на BD-ROM, не могат да бъдат възпроизведени. Опитайте да извършите следното: Извадете диска. Изключете плейъра. Извадете и поставете отново външната памет (стр. 25). Включете плейъра. Проверете дали индикаторът EXT свети в дисплея на предния панел. Поставете BD-ROM, съдържащ BONUSVIEW/BD-LIVE. На екрана се извежда съобщение, указващо, че няма достатъчно място на преносимата памет. Изтрийте ненужните данни от външната памет (стр. 38). Операции Устройството за дистанционно управление не работи. Поставените в устройството за дистанционно управление батерии са изтощени (стр. 28). Разстоянието между устройството за дистанционно управление и плейъра е твърде голямо. Устройството за дистанционно управление не е насочено към сензора на плейъра. Плейърът не разпознава USB устройство, свързано към плейъра. Уверете се, че USB устройството е здраво свързано към USB жака на предния панел (стр. 43). Проверете дали USB устройството или кабела са повредени. Проверете дали USB устройството е включено. USB устройството е свързано посредством USB хъб. Свържете USB устройството директно към плейъра. Името на файла е изведено неправилно. Плейърът може да извежда само ISO 8859-1- съвместими символни формати. Останалите символни формати може да бъдат изведени по различен начин от действителните символи. В зависимост от използвания софтуер за извършване на записи, въведените символи може да бъдат изведени по различен начин от действителните. Дискът не се възпроизвежда отначало. Включен е режим Възстановяване на възпроизвеждането (стр. 36). Някои функции, като например Стоп или Търсене, не могат да бъдат осъществени. В зависимост от диска е възможно да не успеете да извършите някои от описаните по-горе операции. Обърнете се към ръководството за експлоатация, приложено към диска. Езикът за звукозаписа/субтитрите или гледната точка не може да бъде променен. Опитайте да използвате менюто на BD или DVD диска вместо бутона за директен избор на устройството за дистанционно управление (стр. 37). На възпроизвеждания BD или DVD диск не са направени записи/субтитри или гледни точки на различни езици. Възпроизвежданият BD или DVD диск забранява смяната на езика за звукозаписа/ субтитрите или гледната точка. Отделението за диска не се отваря и в дисплея на предния панел се извежда надпис “LOCKED” или “TLK ON”. Когато се изведе надпис “LOCKED”, това означава, че плейърът е заключен. За да отмените функцията Child Lock, задръжте натиснат бутона на плейъра, докато в дисплея на предния панел се изведе надпис “UNLOCK” (стр. 12). Когато се изведе надпис “TLK ON”, свържете се с вашия доставчик на Sony или с оторизирания сервиз на Sony във вашия град. 66

Отделението за диска не се отваря и не можете да извадите диска, дори и след като натиснете бутона . Опитайте да извършите следното: Изключете плейъра и разкачете захранващия кабел. Свържете отново захранващия кабел, докато натискате бутона на плейъра. Дръжте натиснат бутона на плейъра, докато отделението за диска се отвори. Извадете диска. Когато в дисплея на предния панел се изведе надпис “WAIT”, задръжте натиснат бутона на плейъра за повече от 10 секунди, докато устройството отново се включи. Плейърът не реагира при натискането на който и да е бутон. Във вътрешността на устройството се е кондензирала влага (стр. 3). Задръжте натиснат бутона на плейъра за повече от 10 секунди, докато индикаторите в дисплея на предния панел изгаснат. Ако плейърът все още не реагира на натискането на бутоните, изключете, след това отново включете захранващия кабел. В зaвисимост от заобикалящата среда, като например стенен материал, условия за приемане на радио вълни или препятствия между плейъра и безжичния LAN рутер (точка за достъп), разстоянието за връзка може да се намали. Преместете плейъра и безжичния LAN рутер (точка за запис) по-близо един до друг. Устройствата, които използват 2.4 GHz честота, като например микровълнова печка, Bluetooth или цифрово безжично устройство могат да попречат на стабилната връзка. Отдалечете плейъра от тези устройства или ги изключете. Безжичният LAN рутер (точка за достъп) не се извежда в списъка “Access point scan” (Сканиране за точка за достъп). Безжичният LAN рутер (точка за достъп) не се извежда, ако зададете SSID, така че да скрие безжичния LAN рутер (точката за достъп). Проверете и ръчно задайте настройките на SSID за безжичния LAN рутер (точка за достъп) (стр. 57). Безжичен LAN Не можете да свържете компютър към интернет, след като сте задали настройките “Setting wireless LAN (Automatic registration (WPS))” (Настройка на безжичния LAN (Автоматична регистрация (WPS)). Безжичните настройки на безжичния LAN рутер (точка за достъп) могат да се променят автоматично, ако използвате Wi-Fi Protected Setup функцията преди да регулирате настройките на безжичния LAN рутер (точка за достъп). В този случай проверете безжичните настройки на безжичния LAN рутер (точка за достъп) и сътветно променете настройката на компютъра. За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към безжичния LAN рутер (точка за достъп). Допълнителна информация Не можете да свържете плейъра към безжичен LAN рутер (точка за достъп). Проверете дали безжичният LAN рутер (точка за достъп) е включен. 67