Views
6 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Poznámky Ak sa

Poznámky Ak sa nahrávanie dokončí, ale údaje sa stále zapisujú na nahrávacie médium, tento stav bude indikovaný spôsobmi uvedenými nižšie. Počas tejto doby chráňte kamkordér pred nárazmi a vibráciami a nevyberajte batériu ani neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu. Indikátor prístupu (str. 17) svieti alebo bliká Ikona média v pravom hornom rohu obrazovky LCD bliká Približovanie Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť záberov, posúvajte páčku transfokátora. W (širokouhlý záber): širší uhol pohľadu T (teleobjektív): bližší pohľad V predvolenom nastavení môžete dosiahnuť nasledujúce zväčšenie záberov: 27-násobné zväčšenie pri optickom priblížení (modely s elektronickou funkciou SteadyShot), 50-násobné zväčšenie pri rozšírenom priblížení (modely s optickou funkciou SteadyShot). Jemným posúvaním páčky transfokátora dosiahnete pomalšie priblíženie. Ak chcete priblíženie zrýchliť, posúvajte ju rýchlejšie. Ďalšie zväčšovanie záberov (Extended Zoom) (modely s elektronickou funkciou SteadyShot) Nastavte položku [ SteadyShot] na možnosť [Standard] alebo na možnosť [Off] (str. 33). Rozšírením uhla pohľadu môžete zábery zväčšiť až na 32-násobok pôvodnej veľkosti. Automatický výber vhodného nastavenia podľa situácie pri nahrávaní (Intelligent Auto) 20 SK Vyberte položky [On] na obrazovke nahrávania videozáznamov alebo fotografií a potom nasmerujte kamkordér na objekt a nasnímajte ho.

Prehrávanie Ak chcete získať informácie o modeli kamkordéra, prejdite na nasledujúcu stranu: Funkcie a vybavenie str. 7 Dodávané položky str. 8 Nahraté zábery môžete vyhľadávať podľa dátumu a času nahrávania (Event View). 1 Otvorte obrazovku LCD a stlačením tlačidla na kamkordéri prejdite do režimu prehrávania. Do režimu prehrávania môžete prejsť aj výberom položky na obrazovke LCD. 2 Stláčaním tlačidiel / presuňte požadovanú udalosť do stredu () a potom ju vyberte (). MENU Kamkordér automaticky zobrazuje nahraté zábery podľa udalostí na základe dátumu a času. 1 1 2013 1-2 2013 H i g h l i g ht 3 4 Vyberte záber. Kamkordér spustí prehrávanie od vybratého záberu až po posledný záber v rámci udalosti. Jednotlivé operácie prehrávania môžete spúšťať výberom zodpovedajúcich tlačidiel na obrazovke LCD. 1 1 2013 1 2 1 18 2013 1 19 00:00:00 Hlasitosť / Predchádzajúca/nasledujúca položka Odstrániť / Rýchlo posunúť dozadu/rýchlo posunúť dopredu Kontext / Prehrať/pozastaviť Zastaviť Spustenie/zastavenie prehrávania prezentácie 21 SKNahrávanie/Prehrávanie