Views
5 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Компютърни операции n160 N Компютърни операции Какво трябва да направя, ако компютърът ми не се стартира? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че компютърът е включен добре в захранващ източник и е пуснат и индикаторът на захранването свети. Уверете се, че батерията е поставена правилно и че е заредена. Ако към компютъра е монтирана батерия с висок капацитет, уверете се че основната батерия и батерията с висок капацитет са инсталирани правилно и са заредени. Разкачете всички свързани USB устройства (ако има такива) и след това рестартирайте вашия компютър. Премахнете всички допълнителни модули на памет, които сте поставили след закупуването на компютъра и след това рестартирайте вашия компютър. Ако компютърът е включен в разклонител или към непрекъсваемо захранване (UPS), уверете се, че последните са свързани към захранващ източник и са включени. Ако използвате външен дисплей, убедете се, че е свързан към захранващ източник и че е включен. Уверете се, че яркостта и контрастът на екрана са настроени правилно. За повече информация вж. ръководството, придружаващо софтуера. Изключете адаптера за променлив ток и махнете батерията. Изчакайте от три до пет минути. Поставете отново батерията и включете адаптера за променлив ток и след това натиснете бутона за захранването на компютъра, за да го включите. Кондензацията може да доведе до неизправност на компютъра. Ако това се случи, не използвайте компютъра поне един час. Проверете дали използвате доставения с компютъра адаптер за променлив ток на Sony. За вашата безопасност използвайте само оригиналните акумулаторна батерия и адаптер за променлив ток, които са предоставени от Sony с компютъра VAIO.

Отстраняване на неизправности > Компютърни операции n161 N Какво да правя, ако зеленият индикатор на захранването свети, но екранът ми не се включва? ❑ ❑ Натиснете бутоните Alt+F4 няколко пъти, за да затворите приложението. Възможно е да е възникнала грешка в приложението. Ако бутоните Alt+F4 не функционират, щракнете върху Старт, стрелката до бутона Изключване и Рестартиране, за да рестартиране компютъра. ❑ Ако компютърът не се рестартира, натиснете бутоните Ctrl+Alt+Delete и щракнете върху стрелката до ❑ бутона Изключване и изберете Рестартиране. Ако се появи прозорецът Защита на Windows, щракнете върху Рестартиране. Ако тази процедура не работи, натиснете и задръжте бутона на захранването за повече от четири секунди, за да изключите компютъра. Изключете адаптера за променлив ток и оставете компютъра за около 5 минути. След това свържете адаптера за променлив ток с компютъра и го включете отново. ! Изключването на компютъра чрез бутоните Ctrl+Alt+Delete или от бутона за захранването, може да доведе до загуба на незапазени данни.