negeri perlis - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

negeri perlis - Jabatan Audit Negara

3. Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pembangunan Negeri dan Pejabat SetiausahaKerajaan Negeri Perlis - Kajian Pembinaan Penempatan Di Kurong Tengar,Kuala Perlis, PerlisBangunan penempatan 15 blok bangunan dua tingkat dibina dengan kos RM2.56 jutadengan sebahagian sumber kewangan daripada Kerajaan Persekutuan berjumlah RM1.09juta. Sumber daripada Kerajaan Persekutuan merupakan lebihan peruntukan daripadaProjek Membina Rumah Penempatan Sementara Mangsa Kebakaran Kampung Tok Po,Kuala Perlis. Objektif projek adalah untuk menyediakan kemudahan penginapan berkonsepchalet bagi menggalakkan sektor pelancongan. Projek pembinaan dilaksanakan mulai bulanApril 2005 dan siap pada akhir bulan September 2007. Chalet diserahkan kepada KerajaanNegeri Perlis pada bulan November 2008. Pada keseluruhannya, pengurusan projek adalahtidak memuaskan. Akibat kajian kemungkinan tidak dijalankan telah memberi impak negatifkepada projek di mana projek ini lewat disiapkan dengan lanjutan masa selama 563 hari danprojek tidak digunakan selepas siap dibina. Pemantauan yang kurang berkesan pulamenyebabkan sebahagian kerja tidak mengikut spesifikasi dan lukisan. Sehingga tamatpengauditan, bangunan ini masih belum digunakan lagi dengan tempoh tidak digunakanselama 32 bulan.4. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Jabatan Kerja Raya, JabatanPerkhidmatan Veterinar Dan Jabatan Pertanian Negeri Perlis - PengurusanKenderaanKenderaan Jabatan bermaksud kenderaan yang berada di bawah kawalan Jabatan,diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperoleh melalui proses perundangan.Tujuan perolehan kenderaan adalah untuk membantu Jabatan dalam melaksanakan aktivitiyang dirancang. Selain itu, kenderaan yang mengalami kerosakan dan tidak ekonomi untukdibaiki, pelupusan kenderaan perlu dilaksanakan setelah mendapat kelulusan daripadaPerbendaharaan Negeri. Bagi tempoh tahun 2005 hingga Oktober 2009, Kerajaan Negeritelah membelanjakan sejumlah RM3.15 juta untuk perolehan sebanyak 30 buah kenderaanbaru dan RM1.47 juta untuk tujuan penyenggaraan. Pada keseluruhannya, pengurusankenderaan Jabatan adalah tidak memuaskan. Antara kelemahan yang dikenalpasti adalahpenukaran minyak enjin yang kerap/lewat; kekerapan pembaikan pendingin hawa;pelupusan kenderaan lewat dilaksanakan serta penyelenggaraan rekod pembelian minyakserta Touch n Go yang tidak dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berkuatkuasa.BAHAGIAN II – PENGURUSAN SYARIKAT AGENSI NEGERI5. Kota Kangar Sdn. Bhd.Kota Kangar Sdn. Bhd. (Syarikat) yang diperbadankan pada 4 September 1981adalah syarikat subsidiari milik penuh Majlis Perbandaran Kangar (Majlis). Modal yangdibenarkan berjumlah RM1 juta manakala modal berbayar berjumlah RM160,002.xii

More magazines by this user
Similar magazines