negeri perlis - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

negeri perlis - Jabatan Audit Negara

sejauh 400 meter. Penyenggaraan secara berkala terhadap kereta api mini hendaklahdibuat bagi memastikan ia selamat digunakan.Pada bulan September 2009, berlaku insiden di mana sambungan gerabak kereta api minitelah terputus daripada kepala kereta api. Siasatan yang dijalankan oleh JabatanKeselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Negeri Perlis mendapati ia berpuncadaripada kimpalan penyambungan yang tidak kukuh. Gerabak kereta api juga tidakmempunyai brek kecemasan. Kereta api mini ini adalah amusement device yang tidakmemerlukan lesen untuk beroperasi. Bagaimanapun, pembinaannya memerlukan approvedinspection body dan pelan rekabentuk yang diluluskan oleh JKKP.Semakan Audit selanjutnya mendapati Jabatan tidak mempunyai prosedur penyenggaraanbagi kereta api mini tersebut. Unit Perancang Ekonomi Negeri Perlis (UPEN) menerusiMesyuarat Post Mortem Kemalangan Kereta Api Di Gua Kelam II yang diadakan pada bulanOktober 2009 menghendaki Jabatan memohon peruntukan untuk kerja penyenggaraantahunannya. Jabatan juga dikehendaki bekerjasama dengan Jabatan Kerja Raya (JKR)Negeri Perlis untuk menyediakan jadual pemeriksaan mekanikal. Jabatan Bomba DanPenyelamat Negeri Perlis pula mendapati kereta api mini tersebut tidak mempunyai ciri-cirikeselamatan penyerap hentakan seperti getah dan spring ketika berlakunya kemalangan.Keratan akhbar berkenaan kereta api mini menggelongsor adalah seperti di Foto 2.23.Foto 2.23Keratan Akhbar Mengenai Kejadian Kereta Api Menggelongsor Pada 26 September 2009Sumber: Akhbar KosmoLokasi: Gua KelamTarikh: 27 September 2009Jabatan ini telah mengambil tindakan untuk memberhentikan sementara perkhidmatankeretapi untuk mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak dijangkakan dan atas nasihatJabatan Keselamatan dan Kesihatan pekerjaan (JKKP)2.4.2.3 Pelan Tindakan Kecemasan Tidak DisediakanPelan Tindakan Kecemasan perlu disediakan bagi memastikan pengguna/pengunjungberada dalam keadaan selamat semasa menghadapi perkara yang tidak diingini. LawatanAudit pada bulan Disember 2009 ke Gua Kelam II mendapati perkara seperti berikut:14

More magazines by this user
Similar magazines