Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

op order van de

op order van de Mercktenrigter reparatie aan steegen en weegen te doen, soo door de Merckte moeten gemaakt worden. Hierop gesteld een poene van 1 g:guld: 20. Voorts is geresolveerd dat van nu af aan alle jaren sal Holtsprake gehouden werden den 2: den dings” “dag in Meij, om 9 uir dog den Merkenrigter sal sulkx soo nodig kunnen uitstellen. 39. Dit vorige aldus geresolveerdt op den Hof te Hellendoorn den 12 Meij 1744. Markeboek Hellendoorn 1710-1814 1745 den 6 Octob: ter requisitie van den Heer Baron van Heiden Erf Merk” ten rigter van Hellendoorn etc: Holtsprake gehouden op den Hof te Hellendoorn, en sijn als Erfgenamen present geweest. Den Heer van Den Dam Merken: De Heer van Bellinghave De Heer Hagedoorn van Duiven Cate De Rentm: Jansen van Rechteren Den ontfanger Tiggelhof Lubbert Wolterink Jan Pot voor sig selfs Huurman voor d. Heer V: Bukhorst De Rentmeester G. Jan Gijsink wegens Kostede dog sonder volmagt, egter 40. egter gepresenteerd die des gerequi” verzoeken “reerd werdende te vertonen. Hannes Egberts voor sig selfs. En hebben geresolveerd het navolgende, namenlijk op den art: rakende de Sand Stuive genomen, dat de Heeren Erfgenamen op de art: van den 6 Meij 1744: nu hebben geresolveerd, dat men alleen op de halve uitsettinge van „t gesaaij waar van door den Setter een requireren = cedel sal geformeerd worden die ten overstaan van twee daar toe te committerene Erfgenamen nament” “lijk Lubbert Wolterink en de ont” “fanger Tiggelhof sal werden opge= maakt en aan den ontfanger Bouw cedel = 1.lijst 2. akte, schriftelijke verklaring Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 16

meester betaalt. De Executie door den Merckten rigter te doen voor 41. de nalaetigen blijvende die art: anders in sijn waarde. Markeboek Hellendoorn 1710-1814 de Den 2: articul afgedaan. Den 1 art. van dat uittreksel van den 12 Meij 1744 genomen, blijft in statue quo. Op den 2 art: van gem: uittrek” “sel, is den anker Rijnsche wijn getaxeert in plaats van die op tien guldens, ingaande op Meij 1745. Volgens den 3 art:blijven de breuken breuk = strafrechtelijke overtreding en/of misdrijf half voor den Merkenrigter en de an” “dere helft voor d‟ Merckte en de gesworens. Den 4 art: blijft in statue quo. Op den 5 art: is verstaan dat de twee ouwdste gesworns souden afgaan 42. afgaan, namentlijk Egb: Maurits en Jan Otten, in welkers plaats wederom sijn aangesteld Poort Berent en Jan Meijer Bakker en sullen twee jaar Continueren en allejaar de twee oudsten afgaan. Den 6 art: blijft in waarden Den 7 art: blijft in sijn vorigen staat. Den 8 art: blijft inwaarde Op den 9 art: is verstaan en goet gevonden deselve voor so verre te veranderen dat wanneer de boek weite in de gront is geen schapen in den Esch sullen mogen hoeden en daar dan niet weder mogen in 43. inkomen voor en aleer de Rogge gemaaijd en aan de gasten staat, sullende nogthans op haar eigen land blijven, en mogen behoeden wanneer ‟t maar gemaaijd en gegast is, op de boete van ses guldens en sal de schade vergoedet worden. Den 10 art: blijft in sijn vorigen kragt. Op den 11 art: is verstaan, dat den vloedgraven sal opgegraven werden Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 17

DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
Horae Belgicae
Gemeente Hellendoorn
Hellendoorn Aan de raad
Hellendoorn
Hellendoorn
Hellendoorn
Hellendoorn
protokolboek Uelsen 1710 - Sligt