Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

=den van de heeren

=den van de heeren Erfgena= =men het Voetshuys op den Twilhaar alle aangegraven f 175 = : = Markeboek Hellendoorn 1710-1814 f 198 = 8 = : no.11. Agter de Hofte een hoek groen= grondt uigekielspit voor Harmannus Podt f 80 = : = : no.12. nog aldaar voor Egbert Leeste= =maker uitgekielspit f 5 = : = : no.15. aan Wermink garden aange= =graven bij Huurmans voor P. Pijffers f 2 = : = : no.16. het Poelakkers plaatsjen f 150 = : = : no.17. het Snieder Hendrik plaatsjen f 130 = : = : no.18. Jan Nije Twilhaar een rond kampjen aangegraven voor zijn deure f 2 = 10 = : tezamen f 789 = 2 = : 108. Nae voorgaande convocatie sijn op den hoff tot Hellendoorn den 29 meert 1763 gecompareert H. Ledeboer als verwalter markenrigter J.L. Janssen als rentmeester van den Schuilenborg Coenraad ter Swaak namens de Heer Hoevel tot Deventer H.L. Meiners voor sig selfs Jan Podt Lubbert Wolterink H. Tiggelhoff Bij voornoemde erfgenamen de vorige resolutie voor gelesen sijnde, soo word deselve alhier voor g‟insereert gehouden. Vorders is door de verwalter markenrigter gerapporteert dat de gemaakte taxatie der aengegravene en uitgekielspitte hoeken aan de eygenaren heeft toege= =sonden, welke hebben aengenomen om die hoeken volgens voorgemelte taxatie te sullen en willen voldoen. Daerenboven 109. Daarenboven heeft de verwalter markenrigter vertont en voorgelesen het gemaakte bestek en de conditien van bestedinge over de Helderse brugge, en is dus het geordonneerde rapport bij de vorige resolutie aan dese verga= =deringe uitgebragt. Waerop is gere= =solveert dat door de heeren gecommit= =teerden een nadere dat tot de betalinge van de getaxeerde hoeken sal gefixeert worden, en worden de heeren gecom= =mitteerdens vorder gauthoriseert om die hoeken en de andere aange= Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 50

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 =gravene katerplaatsjes welke op den bepaelden tijdt niet betaalt souden mogen worden, als dan pyblijk en aen de meest biedende te verkopen en in cas uyt de penningen van dese taxatie de betalinge van de aenbe= =stedinge der brugge voornoemd niet souden kunnen vallen, wordende gecommitteerdens vorder geauthoriseert andere 110. andere hoeken daer toe uittesien, te laten kielspitten, te taxeren of te ver= =copen dog bij aldien sulks niet naegenoe= =gen opbrengen konde soo word alsdan tot bekominge van de vordere benodigde penningen daertoe een uitsettinge gere= =quireert en geaccordeert /: was geaccordeert:/ H. Ledeboer qq J.L. Janssen qq Coenraad ter Swaak qq H.L. Meiners alsmede voor L. Wolterink Jan Podt H. Tiggelhoff 1763. 29 meert door de gecommitteerden die waeren de rentmeester J.L. Janssen en H. Ledeboer, H.L. Meiners en Jan Podt na voorgaande kerkespra= =ken publijk en aan de minstaannemen= =de bestedinge gedaan van de nieuwe Hellendoornse brugge en is door Jan ter Horst junior aangenoemen voor een somma van twaalfhondert caroli guldens segge f 1.200 = : = Luid het bestek en de conditien van de bestedinge. H. Ledeboer qqa 111. Nae voorgaande convocatie zijn op den hoff tot Hellendoorn den 10 october 1764 gecompareert De heer H. Ledeboer als verwalter markenrigter en voor de heer van Den Dam De Heer Hagedoorn wegens Duyvencate qqa De heer scholtus J.C. Bouwmeester De heer J.L. Janssen als rentmeester van den Schuilenburg Coenraad ter Swaek namens de heer Hoevel W. van Beest wegens Hofstede H. Tiggelhof voor zig selfs, H.L. Meiners Harmannus Podt, Egbert Leestemaker Peter Pijffers, en andere meer. De voorgaande resolutie voorgelesen sijnde is door de gecommitteerden Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 51

Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Hoe vind ik een geschikte woning? - Woningstichting Hellendoorn
Motorclub Nijverdal-Hellendoorn - Mcnh
DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Niet tevreden? Laat het ons weten! - Woningstichting Hellendoorn
klik hier voor de Presentatie en Bijbelteksten
Markeboek Elsen 1549-1856 - Hofmarken
Zienswijze ontwerp bp: Broekmate.pdf - gemeente Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
protokolboek Uelsen 1710 - Sligt
Nota Parkeernormen - gemeente Hellendoorn
Markeboek Markelo 1609-1860 - Hofmarken
Over de taal van Hellendoorn - De Taal van Overijssel