Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 erfmarkenrigter mede als momboir Heer over de Hoog Geboren Erfgenamen van Rechteren toe den Schuilenborg. jan Podt Lubbert Wolterink En hebben geresolveert terwijl tot heden geen hoeder op de santstuive gestelt is dat alsulken hoeder tegen ‟t voorjaer aenstaende sal worden aengestelt en dat over ten meesten profijte van de markte te accorderen dat tot voorkominge der schade die door de beesten van dit jaer mogte 58. mogte veroorsaekt worden sal ieder huisman een dag bij tour beurte daer op passen en sulx op boete van 2 goud guldens bij nalatigheit van dien. en aengaende de santsuitve bij den twilhaer wort de ondermarkenrigter gedemandeert om sorge te dragen dat deselve so wel als de andere in „t voorjaer met de nodige rijsen worden voorsien. Betreffende de Hellendoornse brugge is geresolveert dat deselve ten eersten in een goede staet sal worden gebragt so wel de hoofden als de brugge op sig selfs sullende tot betalinge van de gepasseerde en nog te doene onkosten eenige hoeken lant worden uitgesien uit welkers verkoop de onkosten kunnen worden betaelt en sijn tot ‟t uijtsien van deselve gecommitteert de Heer Hagedoorn Rentmeester Jansen Rentmeester Ledeboer jan Podt Henricus tiggelhof en Lubbert wolterink Verders nog door de gesworens voorgedragen sijnde dat eenige luiden van haer over ‟t hiet majen gecalangeert verweigeren hiet = heide, calangeren = bekeuren, aanhouden of in beslag nemen van smokkelwaar de boete daarote staaende te betalen so wort de ondermarkenrigter geauthoriseert deselve 59. deselve door parate executie tot be= talinge te constingeren. 1756. den 28 july sijn op den hof te Hellendoorn na voorgaende wettige Kerkensprake vergadert geweest sijn Hoog Geboren de Heer Grave van Rechteren Heer tot den Dam en Collendoorn ec: ec: als Erfmarkenrigter Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 26

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 Jan: Lamb: jansen als rentmeester van den Schulenborg jan Pot Lubbert Wolterink Henricus tiggelhof voor sijn vader Egbert Leestemaker En is op de propositie en ‟t versoek van De Heer Bos Rigter van Enschede namens De Erfgenamen van der Wijk en andere Crediteuren meer om ten spoedigsten betalinge van hare pretensien welke sij lieden op de markte van Hellendoorn sijn hebbende te erlangen is geresolveert en goedgevonden om ter examinatie van boven 60. bovengemelte pretensien te committeren so als gecommitteert wort bij desen de Heer Hagedoorn jacobus Lambertus jansen rentmeester des Huises Rechteren Lambertus Vincentius Ledeboer als rentmeester des Huises Dam Lubbert Wolterink Henricus Tiggelhof en Hermannus Podt vorders worden alle crediteuren versogt m aen voornoemde gecommitteerden binnen den tijd van ses weken over te senden so veel mogelijk specificque rekeninge van hare pretensien ten fine voor verhaelt bij poene van verstek van de praetensie der geenen die in gebreke mogten gebleven sijn om hare rekeningen binnen voorschreven tijd in te senden aen gemelde gecommitteerden ‟t geene aenstaende sondag bij kerken sprake sal bekent gemaekt worden ten einde niemant eenige ignorantie kan praetenderen. Eindelijk worden de gecommitteerden versogt om naa gedane examinatie van de toegesondene rekeningen en praetensien waer toe haer ses weken boven de voorgemelte ses weken vergunt Wort 61. wordt ten spoedigsten de Heeren Erfge namen te laten convoceren en van hare Commissie te rapporteren. 1757. den 8 september sijn op de Hoff te Hellendoorn na voorgaande wettige convocatie de Heeren Erfgenamen van ‟t Kerkdorp Hellendoorn vergadert en sijn gecompareert Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 27

Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Niet tevreden? Laat het ons weten! - Woningstichting Hellendoorn
Hoe vind ik een geschikte woning? - Woningstichting Hellendoorn
Motorclub Nijverdal-Hellendoorn - Mcnh
DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
De reis van mr. Jacob Roggeveen ter ontdekking van het Zuidland ...
klik hier voor de Presentatie en Bijbelteksten
Markeboek Elsen 1549-1856 - Hofmarken
Zienswijze ontwerp bp: Broekmate.pdf - gemeente Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Nota Parkeernormen - gemeente Hellendoorn
Over de taal van Hellendoorn - De Taal van Overijssel
DE BLOKKEN, DAAR WIL JE WONEN! - Gemeente Hellendoorn