03.11.2022 Views

L-Magazine #12 november - december 2022

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TEN SLOTTE<br />

Wij zijn er voor u!<br />

Lieve inwoners,<br />

U en ik worden geconfronteerd met hoge energiefacturen.<br />

Daarom werken we hard aan een subsidiereglement voor<br />

onze gezinnen en ook voor onze bedrijven om tegemoet<br />

te komen aan de kosten van energiebesparende investeringen<br />

die er worden gedaan. Dit binnen de financiële<br />

marges waarover de gemeente Lanaken beschikt.<br />

We willen immers onze gezinnen en onze bedrijven in de<br />

mate van het mogelijke ondersteunen.<br />

Ik wens u en uw familie het allerbeste toe en hoop u eerstdaags<br />

ergens tegen te komen.<br />

Met vriendelijke groeten,<br />

Wachtdiensten<br />

Huisartsen<br />

T 089 75 75 75<br />

www.wachtpostmaasland.be<br />

Apotheken<br />

Van 9u tot 22u:<br />

www.apotheeklimburg.be<br />

Van 22u tot 9u: T 078 05 17 33<br />

Tandartsen<br />

T 090 33 99 69<br />

www.tandarts.be/wachtdienst<br />

www.lanaken.be/wachtdiensten<br />

Colofon<br />

Astrid Puts<br />

Editie 12 • <strong>november</strong>-<strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

William Vancleynenbreugel,<br />

Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken<br />

Gemeente Lanaken & OCMW Lanaken<br />

Sluitingsdagen:<br />

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op maandag 31 oktober (Brugdag), dinsdag<br />

1 <strong>november</strong> (Allerheiligen), vrijdag 11 <strong>november</strong> (Wapenstilstand) en maandag<br />

26 <strong>december</strong> (Tweede kerstdag)<br />

Wil je op de hoogte blijven van al het gemeentelijk nieuws in Lanaken?<br />

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op D www.lanaken.be/nieuwsbrief<br />

En volg ons op sociale media F I @gemeentelanaken of download de Lanaken app.<br />

D www.lanaken.be<br />

Gemeentehuis: N 089 730 730<br />

OCMW: N 089 730 060<br />

Samenstelling en eindredactie<br />

Dienst communicatie<br />

info@lanaken.be<br />

Fotografie<br />

Valentin Jacobs<br />

Piet Paulissen<br />

Dienst communicatie<br />

©Kunst aan de Maas, Lieven Geuns<br />

Vormgeving<br />

Liebens Reclame, Mopertingen<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Pietermans, Lanaken<br />

L-magazine wordt gedrukt door<br />

op papier van<br />

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!