03.11.2022 Views

L-Magazine #12 november - december 2022

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kom naar de<br />

SINTERKLAAS<br />

INTOCHT!<br />

Kom op zaterdag 19 <strong>november</strong> om 13.30u naar het begin<br />

van de Stationsstraat (kruispunt Spoorwegstraat).<br />

Wandel met Sint & Piet mee naar het gemeentehuis waar<br />

Sinterklaas en zijn pieten officieel ontvangen worden door<br />

de burgemeester. Je kan Sint & Piet persoonlijk ontmoeten,<br />

er zijn spelletjes, een heus pietenparcours en een niet te<br />

missen Sint & Piet Show!<br />

19<br />

nov.<br />

Doe je ook mee met de<br />

SINTERKLAAS<br />

ZOEKTOCHT?<br />

Speel je mee? Er zijn allerlei spulletje<br />

van Sinterklaas verstopt in<br />

de winkeletalages in het centrum van<br />

Lanaken.<br />

Ga tussen 11 <strong>november</strong> en 6 <strong>december</strong><br />

op zoek. Haal je zoekformulier op in galerij<br />

Da Vinci bij de schoorsteen van de Sint. Alle deelnemers<br />

krijgen een bonnetje om gratis te gaan zwemmen<br />

in Sportoase Lanaken.<br />

Dankuwel Sinterklaasje!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!