16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PAGINA 4 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 5 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Beemster Wapen<br />

Gemeentewapen 26 juni 1816 door Hoge Raad<br />

van Adel aan de Gemeente toegekend.<br />

voor professionele reparatie en installatie<br />

van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries ELEKTRA & WITGOED SERVICE<br />

Wij wensen een ieder fijne kerstdagen toe<br />

& een gelukkig en gezond storingsvrij 2023<br />

Het officiële wapen is in 2007 op verzoek van de gemeente door<br />

J. Hartog aangepast. Deze werd sindsdien als logo toegepast. Dit<br />

aangepaste wapen is nooit officieel bij de Hoge Raad van Adel<br />

ingediend. De kleuren in het wapen komen terug in de gemeentevlag:<br />

rood, groen, geel en blauw.<br />

Wapen werd in 1612 verleend aan polderbestuur. Samen met<br />

een aanziende leeuw als schildhouder. Het wapen staat symbool<br />

voor de agrarische cultuur in de nieuwe droogmakerij. Een<br />

andere verklaring is dat het wapen sprekend is bedoeld omdat<br />

het staat voor een van de belangrijkste initiatiefnemers van de<br />

droogmaking: Dirk van Oss.<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com<br />

MINI CONTAINMENT<br />

ASBEST VERWIJDEREN<br />

ZONDER OVERLAST<br />

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN!<br />

Vredenburghweg 1<br />

Zuidoostbeemster<br />

Telefoon: (0299) 43 34 16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!