16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PAGINA 13 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

MAANDAG 5 DECEMBER: Sint en drie pieten bezoeken kindcentrum Lourdes in Westbeemster. Na een hartelijk ontvangst in<br />

het vierkant gaat de heiligman en zijn gevolg langs alle klassen om daar individueel en groepsgewijze leerlingen te ontvangen.<br />

FOTOGRAFIE GEERT<br />

Co Bleeker 60 jaar lid<br />

Herenkoor Westbeemster.<br />

Tevens formeel afscheid dameskoor<br />

Wij wensen iedereen<br />

een gezond 2023.<br />

START2FITNESS<br />

(zie info op onze website)<br />

hetbeterewerkindebouw.nl<br />

FITNESSDEKL OEK .NL<br />

F I T N ESS DE K LO E K: INS ULI N DEW E G 11, M IDDENB EEM ST E R . T ELEFOON: 0299 68 18 07<br />

Het was een genoeglijk samenzijn in de pastorie<br />

in Westbeemster. Maandagmiddag 28 november.<br />

Omdat afscheid genomen werd van het dameskoor,<br />

zaten de leden van beide koren rond de tafel een<br />

koppie te doen. Alle dames kregen een mooie ruiker<br />

overhandigd voor de vele jaren inzet. De leeftijd van<br />

de leden ging hen echter parten spelen, nieuwe aanwas<br />

bleef uit en de gevolgen van corona heeft het<br />

laatste zetje gegeven tot het besluit om te stoppen.<br />

Weemoed, maar het was goed zo. De activiteiten<br />

waren al een tijdje gestopt.<br />

Met de binnenkomst van twee dochters en twee kleinkinderen<br />

zal Co (82 jaar)al wel een klein vermoeden hebben gekregen dat<br />

er deze middag nog meer op het programma stond. Dat klopte.<br />

Jan Duin memoreerde dat Co maar liefst zestig jaar lid is van het<br />

Herenkoor Westbeemster. “In mijn herinnering zie ik je lopen<br />

met vader Klaas en broer Siem langs de Jisperweg naar het koor.<br />

Alle drie trouwe leden waar je altijd op kon rekenen. Met uitstekende<br />

stemmen. Ook al had je verkering met Tiny, het koor ging<br />

altijd voor”. Het werd geen lintje van de Koning maar een<br />

gouden speld van de Sint-Gregoriusvereniging.<br />

Parochiebesturen en koorbesturen kunnen personen die zich<br />

verdienstelijk hebben gemaakt voor de muziek in de liturgie bij<br />

gelegenheid van een jubileum voordragen voor een toekenning<br />

van een door de NSGV ingestelde kerkelijke onderscheiding<br />

(ereteken). Deze middag viel Co de eer te beurt. Inclusief<br />

oorkonde. De speld werd hem door Tiny opgespeld. Op zijn vest.<br />

Want hij wilde zijn colbert niet aantrekken: “Niet te veel poespas<br />

hoor, deze middag”. Al liet hij het niet zo merken, hij droeg het<br />

ereteken met trots. Na de overhandiging en het toezingen van<br />

de jubilaris, was het hoog tijd voor een overheerlijke versnapering.<br />

Kortom: een genoeglijk samenzijn.<br />

GEERT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!