25.02.2021 Views

dema boya katalog

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ÖZEL AMAÇLI ÜRÜNLER

TENİS KORT BOYASI

Teniz Kortu Boyası, tek bileşenli, su bazlı, yüksek yapışma mukavemetli, uv dayanımı

yüksek solma ve sararma yapmayan teniz kort boyasıdır.

Su bazlı, doğal taşlarda kullanılan, koruyucu emprenyedir.

TAŞ CİLASI

• Su, yağ ve kir iticidir

• Yosun ve bakteri oluşumunun önüne geçer

• Yağmur, nem, güneş ışığı gibi her türlü atmosferik koşullara karşı dayanıklıdır.

• Sağlığa ve çevreye zararsızdır.

18

/demaboyakimya

/demaboya.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!