25.02.2021 Views

dema boya katalog

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BETON GRUBU

Sertleşmiş ve taze betonun özelliklerini geliştiren ve yüksek oranda su ve azaltarak

betonun erken ve nihai mukavemetlerini artıran, kıvam kaybını önleyen, priz geciktirici

özellikli, sıvı beton katkı malzemesidir.

Tüketim: 100 kg çimento için 1.5 – 2 kg kullanılır.

BETON GECİKTİRİCİ

Beton hızlı priz ama özelliği vermek için formüle edilmiştir, kostik esaslı, betonun erken

mekanik özelliklerinin geliştirici, priz hızlandırıcı bir beton katkı malzemesidir.

Tüketim: 100 kg çimento için 0.8 – 1.2 kg kullanılır.

BETON PRİZ HIZLANDIRICI

QUARTZ TOP

Taze beton ve şap türü malzemelerin yüzey mukavemetiyle arttırmak için henüz priz

almamış yüzeylere uygulanan QUARTZ ogrega ve hidrolik bağlayıcılar içeren kullanımı

hazır toz halinde ağır zemin trafiğine maruz kalan mekanlarda, yükleme ve boşaltma

alanlarında kullanılan yüzey sertleştiricisidir.

28

/demaboyakimya

/demaboya.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!