25.02.2021 Views

dema boya katalog

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ASTAR GRUBU

SİLİKONLU EMİLSİYON ASTARI İÇ-DIŞ

Astarlama öncesi hazırlıkları tamamlanmış her türlü iç cephe yapı elemanları üzerinde

kullanılabilir.

• Boyanın tutunabileceği sağlam zeminler oluşturur

• Erken kurumayı engeller, renk dalgalanmalarını önler

• Dolgulu olduğu için ham zeminleri doyurarak son kat boya sarfiyatını azaltır

• Gözenekli yapısı sayesinde duvarın nefes almasına engel olmaz, buhar geçirgenliği

yüksektir

EMİLSİYON ASTARI İÇ-DIŞ

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, kırık beyaz, iç – dış cephe örtücü astar boyasıdır.

Astarlama öncesi hazırlıkları tamamlanmış her türlü iç cephe yapı elemanları üzerine

uygulanabilir. Özellikler renk dönüşümlerinde tavsiye edilir.

• Son kat boyalar için sağlam bir zemin hazırlar

• Dolgulu olduğu için ham zeminleri doyurarak son kat boya sarfiyatını azaltır

• Uygulandığı yüzeyde beyaz bir film tabakası bırakarak son kat boyanın örtücülüğünü

artırır

• Gözenekli yapısı sayesinde duvarın nefes almasına engel olmaz, buhar geçirgenliği

yüksektir

Brüt Beton astarı, akrilik kopolimer esaslı astardır. Brüt betonlarda alçı sıva, çimentolu

sıva ve boya altı astarıdır.

• Brüt Beton Astarı su bazlıdır

• Akrilik emülsiyon esaslı astardır

• Alçı ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar

• Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler

• Brüt Beton Astarı, alçının dayanım ömrünü arttırır

BRÜT BETON ASTARI

8

/demaboyakimya

/demaboya.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!