25.02.2021 Views

dema boya katalog

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ASTAR GRUBU

SİLİKONLU EMİLSİYON ASTARI İÇ-DIŞ

Astarlama öncesi hazırlıkları tamamlanmış her türlü iç cephe yapı elemanları üzerinde

kullanılabilir.

• Boyanın tutunabileceği sağlam zeminler oluşturur

• Erken kurumayı engeller, renk dalgalanmalarını önler

• Dolgulu olduğu için ham zeminleri doyurarak son kat boya sarfiyatını azaltır

• Gözenekli yapısı sayesinde duvarın nefes almasına engel olmaz, buhar geçirgenliği

yüksektir

EMİLSİYON ASTARI İÇ-DIŞ

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, kırık beyaz, iç – dış cephe örtücü astar boyasıdır.

Astarlama öncesi hazırlıkları tamamlanmış her türlü iç cephe yapı elemanları üzerine

uygulanabilir. Özellikler renk dönüşümlerinde tavsiye edilir.

• Son kat boyalar için sağlam bir zemin hazırlar

• Dolgulu olduğu için ham zeminleri doyurarak son kat boya sarfiyatını azaltır

• Uygulandığı yüzeyde beyaz bir film tabakası bırakarak son kat boyanın örtücülüğünü

artırır

• Gözenekli yapısı sayesinde duvarın nefes almasına engel olmaz, buhar geçirgenliği

yüksektir

Brüt Beton astarı, akrilik kopolimer esaslı astardır. Brüt betonlarda alçı sıva, çimentolu

sıva ve boya altı astarıdır.

• Brüt Beton Astarı su bazlıdır

• Akrilik emülsiyon esaslı astardır

• Alçı ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar

• Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler

• Brüt Beton Astarı, alçının dayanım ömrünü arttırır

BRÜT BETON ASTARI

8

/demaboyakimya

/demaboya.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!