25.02.2021 Views

dema boya katalog

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BETON GRUBU

Betonu kürleme süresine ihtiyaç duyulan su ihtiyacını ortadan kaldırır, daha katı

tozsuz yüzey olanağı sağlar. Çatlakları en aza indirmeye, daha sert aşınmaya

dayanıklı bir yüzey oluşturur. Yüksek kür etkinliği sağlar, kalitesinin kaybetmez, bir

astar sistemi gibi çalışır. Yeni dökülmüş beton yüzeyine rulo veya püskürtme yolu ile

uygulanabilen hidrokarbon reçine esaslı, sıvı kür malzemesidir.

Tüketim m² için 0.5 – 0.20 kg kullanılır.

BETON KÜR MALZEMESİ

ADERANS ARTIRICI SU İZALASYON KATKISI

Çimento esaslı harçlarda, yüksek elastikiyet, su geçirimsizliğinin artırılması ve yapışma

gücünün artırılması için kullanılan sentetik kauçuk bir harç katkısıdır.

Seramik yapıştırıcılarında : 25 kg Toz’a (4 kg Latex + 3 kg su)

Sıvılarda

: 25 kg Toz’a (4 kg Latex + 2 kg su)

Tefsiye şaplarda : 25 kg Toz’a (2 kg Latex + 4 kg su)

Tamir harçlarında : 25 kg Toz’a (5 kg Latex + 2 kg su)

Su izolasyonunda hazırlanmış kuru karışımı : 50 kg Çimentoya 20 kg. Latex

SİKALEM

Beton veya harç karışımındaki çimento ve kum ile reaksiyona girerek kapiler boşluklar

ve gözenekleri dolduran, kullanıma hazır su geçirimsizlik katkısıdır.

26

/demaboyakimya

/demaboya.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!