Views
10 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

ÖLÇME VE

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. ÖLÇME SORULARI Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz 1. Mikrobiyal aktivite ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Mikroorganizmalar besin maddelerini kullanarak varlıklarınısürdürür. B) Mikroorganizmalar besin maddelerinde tat ve koku bozukluklarına neden olur. C) Depolama koşullarımikrobiyal gelişmeyi etkiler D) Hepsi 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Saprofit mikroorganizmalar insanlarda gıda zehirlenmesine neden olur. B) Yararlımikroorganizmalar fermente yiyecek üretiminde kullanılır. C) Çevresel etmenler mikroorganizmaların gelişmesini etkiler. D) Patojen mikroorganizmalar gıda enfeksiyonlarına neden olur. 3. Mikroorganizmaların en iyi gelişme pH aralığıaşağıdakilerden hangisidir? A) 1.5 - 3.5 B) 4.5 – 5.5 C) 6.5 – 7.5 D) 7.5 – 9.5 4. Mikroorganizmalar enerji kaynağıolarak aşağıdakilerden hangisini kullanır? A) Aminoasitler B) Vitaminler C) Mineraller D) Su 5. Mikroorganizmaların gelişmesini etkileyen iç faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Biyolojik yapılar B) Depolama sıcaklığı C) Bağıl nem D) Çevrede bulunan gazlar Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise parantez içine ( D ), yanlışise ( Y ) yazınız. ( ) 6. Kabuklarızarar görmüşmeyve ve sebzeler sağlam olanlara göre daha çabuk bozulur. ( ) 7. Mayalar psikrofil ve mezofil ortamlarda gelişme gösterir. ( ) 8.Toprak mikroorganizmaların doğal ortamıdır. ( ) 9.Sularda fekal kontaminasyon indikatörü olarak koliform grubu bakteriler aranır. 70

Aşağıdaki cümlelerde boşbırakılan yere doğru sözcüğü yazınız. 10. Besinlerde bulunan patojen mikroorganizmaların besinlerle vücuda girerek vücuda zarar vermesi halinde ……………………………………………görülür. 11. Küflerin neden olduğu toksik maddeler ……………………. olarak tanımlanır. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızıcevap anahtarıile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızıbelirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Öğrenme faaliyeti-4’ü bitirmişbulunmaktasınız. Faaliyet sonundaki sorulara doğru cevap verdiyseniz bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Yanlışcevaplarınız varsa ilgili faaliyeti tekrar ediniz. 71

мексика - Tez Tour
Kompost Rehberi
“ “