31.01.2023 Views

31-1-1203343

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Organogram Raion Design:

Dit is de organogram van Raion Design tijdens mijn stageperiode. Ik werkte thuis en mijn broer

Lucas liep ook bij hetzelfde bedrijf stage, dus alleen de praktijkopleider Winston Holguin en mijn

broer kende ik eigenlijk. Winston staat helemaal bovenaan in de organogram, want hij is de leider

van het bedrijf en heeft de meeste taken naast vormgeven, zoals de organisator en gaat ook over de

financiën van het bedrijf. Ik en Lucas staan helemaal ook onderaan, wij zijn leerlingen die moeten

leren van de personen die meer kennis hebben, wat tijdens stage ook de bedoeling is. Dus wij staan

lager en luisteren naar meer mensen en hebben ook minder taken.

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!