31.01.2023 Views

31-1-1203343

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Leerdoel 2:

Specifiek:

• Wat wil je bereiken? Informeert en betrekt

belanghebbenden op verschillende momenten

in het crossmediale ontwikkeltraject.

• Wie zijn erbij betrokken? Ik en de personen

op de werkplek en de klanten.

• Waar ga je het doel uitvoeren? Op de werkplek.

• Is het een concreet doel? Ja namelijk

belanghebbenden betrekken op verschillende

momenten in een crossmediale ontwikkeltraject

en het informeren.

• Waarom wil je dit doel bereiken? Omdat het

belangrijk is om belanghebbenden op de

hoogte te houden van een opdracht en daarover

te informeren. Zo weten ze waar ze aan toe zijn

en wat hun willen.

• Wanneer begin je met het doel? Al bij de

eerste opdracht, dan ga ik de betrokken

personen er al bij betrekken.

• Wanneer ben je klaar? Als ik dus stappen heb

ondernomen en de opdracht met ze dus

besproken heb.

• Wanneer is het doel behaald? Als ik

belanghebbenden bij een opdracht betrek op

verschillende momenten en informeer en dus

een opdracht goed aflever.

Meetbaar:

• Wanneer is je doel bereikt? Als ik

belanghebbende informeer en betrek op

verschillende momenten van een opdracht.

• Wat is er af, als het af is? Een opdracht/proces

waarbij er veel betrokkenen waren en doordacht

is.

Acceptabel:

• Is er draagvlak voor dit doel? Ja, want zo kan

een opdracht goed aan de wensen voldoen van

de belanghebbenden.

• Sluit dit doel aan bij de dagelijkse praktijk?

Ja want er zijn genoeg momenten waarbij ik

opdrachten moeten uitvoeren waar veel meer

mensen betrokken aan zijn, bijvoorbeeld tijdens

mijn bijbaan. Dus is het wel handig om in je

systeem te hebben om meer mensen er mee te

bij betrekken die er ook mee verbonden zijn.

Realistisch:

• Is het doel haalbaar? Ja dat zeker. Ik ga de

mensen erbij betrekken en informeren.

Tijdgebonden:

• Wat is de periode dat het doel gerealiseerd

moet zijn? Aan het einde van mijn stage wil ik

het wel allemaal gedaan hebben.

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!