31.01.2023 Views

31-1-1203343

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vip Advies Robin van der Kolk

Grid en reel voor Instagram en

TikTok die ik aangepast heb en

zodat alles tot zijn recht komt in

alle formaten.

Grid aangepast en afbeelding,

zodat het bij de doelgroep past

van Vip Advies.

De opdracht voor Vip Advies was om de afbeelding te veranderen

voor de linker Instagram grid reclame naar de doelgroep en ook dus

de tekst, zodat het meer bij het bedrijf zou passen. Ik heb een jong

gezin uitgezocht. (Die doelgroep koopt vaker huizen op die leeftijd en

in die levensfase.) Ook moest ik de reclame afbeelding(rechts) voor

Instagram en TikTok aan passen, zodat de belangrijkste informatie nog

steeds te zijn in twee formaten, (grid en reel) en dus niet afgesneden

zouden worden.

32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!