31.01.2023 Views

31-1-1203343

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nisa Curae

Het logo voor gezinshulp Nisa Curae

Aan het einde van mijn stageperiode moest ik deze logo maken voor

gezinshulp Nisa Curae. Ze stuurde wat inspiraties door, wat zij wilde

en wat erin verwerkt moest worden. Twee bladeren sowiezo, want ze

gaf aan dat ze dat er in verwerkt wilde hebben en het moest er luxe uit

komen te zien en ze wilde graag dat de naam van het bedrijf in letters

volledig erbij stond. De kleuren moesten champagne soort kleuren

zijn. Rosé dus bijvoorbeeld. Dat is namelijk ook luxe, want champagne

heeft een luxe imago en die uitstraling wilde zij dat het logo heeft. Het

logo zelf is volledig gemaakt in Adobe Illustrator.

28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!