31.01.2023 Views

31-1-1203343

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Leerdoel 3:

Ik ga nu door naar leerdoel 3. Deze ging over dat

ik de vormgeving moet realiseren voor

crossmediale toepassingen.

Tijdens mijn stage moest ik wel eens

besprekingen houden met Winston via

Whatsapp of via de app Gather. En ik heb

daaruit veel mogen vormgeven en heb niet stil

gezeten, maar gewerkt voor de opdrachten die

ik kreeg.

Deze doel heb ik behaald tijdens mijn stage,

want ik heb veel mogen vormgeven. Voor een

enkel kleine opdracht hoefde ik maar iets kleins

aan te passen, zoals voor Vip Advies, maar voor

de rest heb ik veel mogen vormgeven.

In hoofdstuk vier kunt u al mijn opdrachten zien

dat ik heb mogen vormgeven.

Persoonlijke leerdoel 1:

We gaan nu verder naar de persoonlijke

leerdoelen die dus iets persoonlijker gericht zijn.

Ik begin met persoonlijke leerdoel een.

Het doel van persoonlijk leerdoel een is, is dat

ik goed wilde zijn in het communiceren tussen

de personen waarmee ik werkte op de werkplek.

Dus socialer wilde zijn op de werkplek.

Toen ik naar de sollicitatiegesprek ging had ik

nog geen idee dat ik tijdens mijn stageperiode

maar een keer op kantoor zou zijn. En dit was

best wel een belangrijk persoonlijke leerdoel.

Deze persoonlijke leerdoel staat ook op nummer

een. Ik heb deze sowiezo niet kunnen halen

omdat ik al niet op de werkplek zat. Een enkele

keer ben ik met andere stagiairs in contact

gekomen via Whatsapp, maar via de app Gather

eigenlijk niet via communicatie. Alleen via met

Winston via Gather en Whatsapp.

Ik ben maar een keer op kantoor geweest en

iedereen ging gewoon bezig zijn met zijn of haar

opdracht, het was dus de eerste keer na een

lange tijd een dag op kantoor en iedereen moest

er een beetje in komen.

Deze leerdoel heb ik dus niet kunnen halen.

Persoonlijke leerdoel 2:

Nu komen we aan bij mijn laatste persoonlijke

leerdoel. Namelijk leerdoel 2. Deze persoonlijk

leerdoel staat voor dat ik graag wilde weten

op welke manier ik het beste kan werken. Wel

breed gezien, maar ik heb het verkort in mijn

opdracht stappenplan werk manier.

Conceptueel of gelijk een ontwerp maken. Ik wil

het eigenlijk wel breder beschrijven, in welke

omgeving ik beter kan zitten en hoe ik iets in

mijn hoofd plan.

Ik heb echt wel de ruimte gekregen om kennis

op te doen op de manier hoe ik het beste kan

werken. Ik maak graag liever ontwerpen gelijk in

het document en ga het dan verder verbeteren.

Absoluut kijk ik graag op Behance of Pinterest

naar inspiratie om voorbeelden op te doen. Op

die manier werk ik graag, leren van andere

mensen. Het verbreed mijn beweging in het

vormgeven en neem zo nieuwe kennis op.

Ik maak ook graag een schema in mijn hoofd

hoe ik de opdracht ga uitwerken. En thuis kan ik

ook wel een opdracht maken, maar op kantoor

is direct contact makkelijker.

Ook bespreek ik graag met andere mensen over

mijn werk. Om dan te weten of ik de opdracht

goed uitwerk. Die manier van werken haalt de

beste resultaten naar boven.

Ik heb deze persoonlijke leerdoel dus wel

behaald zoals u boven kunt lezen

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!