31.01.2023 Views

31-1-1203343

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hoofdstuk 7 - Stage opdracht Corporate Design

Huisstijl en identiteit

Wat voor beeld (imago) wil het bedrijf

naar buiten uitdragen?

Een luxe beeld die serieus is en kracht wilt

uitstralen.

Doet het bedrijf bijvoorbeeld veel aan

duurzaamheid?

Niet echt, ze willen alles voor de klant doen en

wille luxe en alles geven. Dus daar richten ze

meer op.

Gaan ze helemaal voor hoge kwaliteit?

Ja dat stralen ze uit, maar dat beschrijven ze

ook. De naam van het stagebedrijf is Raion

Design. Raion betekent in het Japans leeuw en

hun uitleg daarbij is dat ze websites (designs)

bouwen zo sterk als een leeuw. Hieruit kan ik

dus concluderen dat ze staan voor hoge sterke

kwaliteit en dat willen ze dus uitstralen.

Wat voor acties en evenementen

organiseert het of sponsort het?

Leeuwen in een leeuwenopvang van Stichting

Leeuw sponsoren ze om een percentage na elke

opdracht daaraan te doneren. Ze hebben ook

twee leeuwen geadopteerd, Cesar en Remy.

Op wat voor locatie is het bedrijf

gevestigd?

Het bedrijf is op een plaatselijke bestemming

gevestigd op een bedrijventerrein in Almere,

maar deels is het ook thuiswerken.

Begin 2023 zijn ze verhuist naar een

kantoorpand in Almere Haven, De Steiger.

Huisstijl en media inzet

Verzamel voorbeelden van uitingen van

het stagebedrijf die de huisstijl

duidelijk laten zien.

48

Is juist service en klantgerichtheid het

allerbelangrijkst?

Ja ze richten veel naar de klant en willen hun

wensen uitwerken. Ook ik moest dat doen, ik

moest naar hun voorbeelden en uitleg luisteren

om designs te maken. Service is dus ook

belangrijk. Ze bieden veel aan de klant, ze

luisteren naar ze en nemen hun wensen aan.

Heel erg divers dus.

Hoe worden klanten/bezoekers

behandeld?

Heel erg goed, ze vertellen hun wensen en daar

wordt naar gehoorzaamd, we geven ze alle

mogelijkheden en bespreken dit ook met ze

om hun wensen in vervulling te laten gaan en

we staan goed in contact met ze via bellen en

berichten.

Wat post het bedrijf op socials?

Wat voor diensten hun aanbieden en wat het

bedrijf aan de klanten geeft, (kernbeloftes)

namelijk in het kort: betrouwbaarheid en sterke

designs.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!