31.01.2023 Views

31-1-1203343

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nu ga ik terug kijken naar mijn

leerdoelen en heb ik ze behaald deze

stageperiode of gedeeltelijk?

Leerdoel 1:

Ik begin met het evalueren met leerdoel 1.

Hierin wilde ik beter kunnen begrijpen wat de

klant van mij wilt en wat zijn bijbehorende

verwachtingen zijn. Dus in het kort gezegd het

formuleren daarvan.

Ik ben eigenlijk alleen maar online in contact

geweest met Winston. Voornamelijk met

Whatsapp, maar wilde hij iets uitgebreids

bespreken, dan wilde hij het via de app Gather

bespreken. Tijdens mijn stage moest ik goed

weten wat de klant wilde en dat goed dus

formuleren en daarna ook uitwerken. In mijn

hoofd had ik meestal wel een opsomming

gemaakt met wat de klant wilde en ging dat dan

uitwerken. Soms moet ik nog wat aanpassingen

maken, maar dat hoort erbij. Zo kan hij een nog

specifiekere ontwerp krijgen naar zijn wens. Ik

heb wel geleerd om te kunnen begrijpen/

formuleren met wat de klant wil en verwacht van

mij. Dat komt door gewoon goed te luisteren en

aan alle kanten vragen te stellen en daarna

feedback krijgen en daarna de klant blij te

maken.

Leerdoel 2:

Nu ben ik aangekomen bij leerdoel 2. Deze

leerdoel is dat ik belanghebbenden, dus Winston

en de klant moet informeren en betrekken in het

crossmediale ontwikkeltraject op verschillende

momenten.

Ik kreeg ruim de tijd vn WInston om een

opdracht helemaal goed af te werken en alle

puntje op de i te zetten. Ik had dus ook de tijd

om de belanghebbende te betrekken in het

crossmediale ontwikkeltraject. Vaak mocht de

klant keuze hebben uit meerdere ontwerpen of

als het er maar een was, ging ik het meerdere

keren sturen naar Winston, zodat hij feedback

kon krijgen over de opdracht. Zo kon ik de

aanpassingen in de opdracht verwerken en

waren de klanten blij.

Midden in een project kreeg ik wel eens

besprekingen via de app Gather met Winston

om aanpassingen te door te voeren die hij kreeg

door de belanghebbende er bij te betrekken op

verschillende punten tijdens de opdracht.

Zo heb ik dus leerdoel 2 volledig behaald voor

mezelf en ben ik zeker geworden dat ik zeker

belanghebbende er bij betrek. Ook is het zeker

handig om te doen, zodat niet een ontwerp gelijk

de prullenbak in moet.

Hierbij ben ik zekerder geworden dat ik de voorlopige

en definitieve mediavraag van de klant

kan formuleren door in dit proces aanwezig te

zijn geweest.

22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!